Ügyfélreggeli a DORA körül

November 8-án a Larus étterem kivételes fogásai mellett, reggeli keretében tehették fel felmerülő kérdéseiket vendégeink a hazai pénzügyi szektort is érintő DORA bevezetése és az IT Governance kérdések kapcsán.

Irodánk részéről előadást tartott dr. Krezinger Viktor, a Tőkepiaci Csoportunk vezetője, valamint dr. Kazella Éva, az IT Jogi Csoportunk vezetője.
Céljuk, hogy felhívják az érintett intézmények figyelmét arra, hogy milyen vezetői felelősséget jelent a DORA szabályozás számukra, illetve annak megsértése milyen felügyeleti szankciókat eredményezhet. Az előadásokban ezen túlmenően a megfeleléssel kapcsolatos gyakorlati módszerek is bemutatásra kerültek.

A Rubrikkal közösen szervezett üzleti reggelin előadóink Bokrossy Dáviddal, a Rubrik közép-európai régióért felelős Ügyfélkapcsolati vezetőjével kiegészülve mutatták be az előadások tárgya vonatkozásában legfontosabb tudnivalókat, illetve a szabályozással kapcsolatos egyes, gyakorlati szempontokat is.

Amennyiben az Ön cége is érintett a témában, segítségért forduljon szakértőinkhez!

Az AutoWallisé a Share Now Magyarország: jogi csapatunk támogatta az akvizíciót

Jelentős szerepet vállaltunk a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett AutoWallis legújabb akvizíciójában: a Wallis Autómegosztó Zrt., és többségi részvényese, a Wallis Asset Management Zrt. jogi tanácsadójaként vettünk részt a Share Now Magyarország felvásárlását előkészítő jogi munkában.

Többéves tranzakciós tapasztalattal rendelkező kollégáink emellett társasági és tőkepiaci jogi kérdésekben segítették az AutoWallist az előkészítéstől a tranzakció zárásán át a zárást követő feladatok ellátása során is. A csapatot dr. Gortva Martin vezette.

Kihirdetésre került a „Whistleblowing” irányelvet átültető hazai jogszabály

Az Országgyűlés 2023. május 23-án elfogadta, majd a Magyar Közlönyben 2023. május 25. napján kihirdetésre került az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv („Irányelv”), azaz a „Whistleblowing” irányelv átültetését szolgáló hazai jogszabály: a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Törvény”).  A Törvény szűk határidőt szab a felkészülésre, hiszen a legtöbb érintettnek a Törvény kihirdetését követő 60. napon már alkalmaznia kell a szabályokat, míg néhány vállalkozás esetében legkésőbb 2023. december 17. napjáig kell megfelelni az előírásoknak. A Törvény rendelkezéseit számba véve várhatóan jelentős adminisztratív terhet fog jelenteni a foglalkoztatók számára a jogszabály hatálybalépése, így az érintetteknek gyorsan kell cselekedniük. Alábbi cikkünkben röviden összefoglaljuk a Törvény legfontosabb rendelkezéseit, illetve kapcsolódó észrevételeinket.

A szabályozás háttere, célja

Az Európai Unió célkitűzésként jelölte meg a tagállamok számára a jogszabálysértésekkel kapcsolatos visszásságok feltárását. Ezen célkitűzés nyomán született meg az Irányelv, amelynek célja, hogy meghatározza a visszaélések bejelentéseire vonatkozó eljárásokra vonatkozó minimum követelményeket. A Törvény az Irányelv által felállított keretrendszerben fektette le a részletszabályokat, amelyek alapján a bejelentők a Törvény által meghatározott rendben jelenthetnek be visszaélésekre vonatkozó információkat különböző csatornák útján és védelem mellett.

Mely vállalkozásokra ró kötelezettséget a Törvény?

Az Irányelvvel összhangban a Törvény rendelkezései alapján minden foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, köteles belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni. Mindemellett fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a foglalkoztatottak létszámától függetlenül érintettek bizonyos, a Törvényben megjelölt körbe tartozó vállalatok a kötelező belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásában. Ebbe a körbe tartoznak például a hitelintézetek, pénzügyi szolgáltatók, könyvvizsgálói tevékenységet végzők, bizalmi vagyonkezelők, és az ügyvédi irodák egyaránt.

A Törvény élt az Irányelv adta könnyítési lehetőséggel és lehetőséget biztosít arra, hogy közösen hozzanak létre belső visszaélés-bejelentési rendszert azon foglalkoztatók, amelyek legalább 50, de legfeljebb 249 személyt foglalkoztatnak.

Megjegyezzük, hogy a foglalkoztatotti létszám számítása esetén nem kizárólag a foglalkoztatónál aktuálisan munkaviszonyban álló személyek figyelembevétele szükséges. A bejelentők személyi körét, és az ezzel kapcsolatos lehetséges nehézségeket cikkünkben a továbbiakban részletesebben feltárjuk.

Mi képezheti a bejelentés tárgyát?

A Törvény Irányelvhez képest jóval tágabban határozza meg a bejelentések tárgyi hatályát. A Törvény rendelkezései alapján bejelentés tárgyát képezheti bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztás vagy egyéb visszaélésre vonatkozó információ.

Ki lehet bejelentő?

A Törvény személyi hatálya kiterjesztően kerül meghatározásra, főszabály szerint bejelentő lehet a foglalkoztatott, azaz minden olyan természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi. Fontos kiemelni, hogy ebbe a körbe tartozhatnak a munkavállalók mellett a gyakornokok, illetve a foglalkoztatóval megbízási jogviszonyban álló személyek is. A Törvény egyéb, bejelentőnek minősülő kategóriákat is megállapít, így az alkalmazásának köre kiterjed például azon személyekre is, akik ugyan még nem minősülnek foglalkoztatottnak, de a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás, folyamatok már megkezdődtek, például az álláskeresők, illetve azon személyek is, akiknek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyuk már megszűnt, például a volt munkavállalók. Fontos kiemelni, hogy a szabályozás ezzel a jelenleg is rendelkezésre álló lehetőségek, mint a munkaügyi per, illetve kormányhivatali eljárás kezdeményezése mellett újabb eszközt biztosít a munkavállalók részére munkaviszonyuk megszűnése esetére a munkáltatóval szembeni igényeik érvényesítésére.

Ahogyan a fentiekben is kiemeltük, az egyes vállalkozásoknak a foglalkoztatottak számának meghatározása során nem kizárólag az aktuálisan munkaviszonyban álló személyeket szükséges figyelembe venniük, hanem a bejelentők személyi köre kapcsán minden foglalkoztatottnak minősülő személyt. Ennek értelmében javasolt lépés lehet a vállalkozások részére a szerződéses kapcsolataik felülvizsgálata a Törvény szerinti foglalkoztatotti létszám megállapításakor, és az ezzel kapcsolatos esetleges további lépések meghatározása. Külön érdekesség, hogy a jelenlegi szabályozás alapján a vállalatcsoportok esetén is foglalkoztatónként szükséges a rendszert kiépíteni, amely az egységes irányítás alatt álló foglalkoztatók körében várhatóan nehézségeket okozhat a belső szabályzatok kialakítása során.

A Törvény lehetőséget biztosít az anonim bejelentések megtételére is, melyek kivizsgálását mellőzni lehet, ugyanakkor, ha valaki névtelenül tett bejelentést és ennek a vizsgálatát nem mellőzték, úgy a Törvény kiterjeszti a védelmet ezen névtelen személyekre is. Logikusan ennek akkor lehet jelentősége, ha a bejelentő személyiazonossága később mégis kiderül. Tekintettel arra, hogy várhatóan a bejelentések így a bejelentők személyazonosságának vállalása mellett fognak beérkezni, különösen nagy jelentősége van annak, hogy ki fog eljárni az adott ügyekben.

A bejelentések módja

Az Irányelv logikáját követve a Törvény is három bejelentési lépcsőt állapított meg: a foglalkoztatók által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszereket, az egyes – erre kijelölt – állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszereket, valamint a jogszerűen történő nyilvánosságra hozatal intézményét. A fenti hármas tagolás célja annak szorgalmazása, hogy először a belső visszaélés-bejelentési rendszerek vagy az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek útján próbálják az érintettek elintézni az ügyet, majd ezek sikertelensége esetén forduljanak csak a nyilvánossághoz.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működése

A visszaélés-bejelentési rendszerek több kommunikációs csatornán keresztül is működhetnek, így a kapcsolattartásra lehetőség van írásban, szóban, utóbbi esetben személyesen, vagy akár telefonon is.

A visszaélés-bejelentési rendszerek természetéből fakadó sajátosságai miatt a Törvény előírja, hogy azt a foglalkoztatónál erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtesse. További lehetőség, hogy a foglalkoztató visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvédet vagy más külső szervezetet bízzon meg.

Mindkét fenti esetben – akár szervezeten belüli felelős személy kijelölése, akár külső szakember megbízása esetén– különösen nagy jelentősége van az eljáró pártatlanságának, ugyanis csak ezen követelmény biztosításával képzelhető el egy, a gyakorlatban megbízhatóan működő és az Irányelv, valamint a Törvény előírásainak megfelelő rendszer. A pártatlanság külső szakértő esetén zavartalanabbul biztosítható, míg abban az esetben, ha foglalkoztató a társaságon belül kívánja kiépíteni a visszaélés-bejelentési rendszert, javasolt lehet az erre vonatkozó önálló munkakör létrehozásának lehetőségét megvizsgálni.

A pártatlanság mellett szintén kiemelkedő szempont az eljáró személy kapcsán a kellő szakértelem megléte annak érdekében, hogy tevékenységét mindenkor a jogszabályoknak, valamint a foglalkoztató belső szabályainak megfelelően végezze, így például hatékonyan szűrje ki az alaptalan bejelentéseket, továbbá a Törvénybe foglalt kötelezettségnek eleget téve megfelelően intézkedjen.  Példának okáért akár feljelentés megtételéről is, amennyiben adott bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt.

A rendszer működésére és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat javasolt a foglalkoztatónak egy átfogó, minden részletre kiterjedő belső szabályzatban meghatároznia.

A bejelentőt megillető védelem

A Törvény külön alcím alatt szabályozza a jogszerűen bejelentést tevő személyeket megillető védelemre vonatkozó szabályokat. Jogszerűnek tekinti a Törvény a bejelentést, ha az a visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén keresztül történt, a bejelentett információt a bejelentő munkavégzéssel kapcsolatban szerezte, valamint a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentett információ valós volt.

A fentiek alapján megállapítható, és egyben kiemelendő, hogy a szándékosan valótlan bejelentések esetén tehát nem illeti meg védelem a bejelentőt. Ezen túl, a foglalkoztatóknak lehetőségük van a szándékosan valótlan bejelentések bejelentőivel szemben hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszer kidolgozására. Mindenkor lényeges azonban szem előtt tartani, hogy a szankciók kilátásba helyezése nem irányulhat a valós bejelentések megtételének akadályozására.

A jogszerűen bejelentést tevő személyt megillető védelem alapján – többek között – a bejelentőt nem érheti hátrányos intézkedés, a bejelentő nem tekinthető védett titok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó jogszabály megsértőjének, továbbá – bűncselekmény elkövetésének esetét kivéve – a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében.

A jogszabályi előírások megsértésének szankciói

Az Irányelv rendelkezése szerint a tagállamok kötelesek hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók előírására azon természetes vagy jogi személyek esetében, akik, illetve amelyek akadályozzák, vagy megkísérlik akadályozni a bejelentések megtételét. A hazai jogalkotó a szabálysértések körében rendelkezik az Irányelvben megkövetelt szankciókról, amely szerint, aki a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti visszaélés-bejelentés megtételét akadályozza vagy megkísérli akadályozni, szabálysértést követ el, mely esetben a szabálysértési törvény szerinti szankciókkal kell számolnia. A jogkövetkezmények rendszere a kihirdetett rendelkezések alapján nem került egzakt módon meghatározásra, ezért várható, hogy a kialakuló gyakorlat és tapasztalatok formálni fogják ennek rendszerét a közeljövőben.

Hazánkhoz hasonlóan az Európai Unió több tagállamában is az elmúlt hónapokban került implementálásra az Irányelv, azonban sok esetben jelentősen szigorúbb szankciórendszert alkalmazva. Az olasz szabályozás például az előírások be nem tartása vagy megszegése esetére 500-tól 2.500 Euróig, jelentősebb sérelem feltárása esetén 10.000-től 50.000 Euróig terjedő szankció alkalmazását is lehetővé teszi a foglalkoztatóval szemben. Mindezekre is tekintettel, javasolt a hazai foglalkoztatók részéről is a Törvény rendelkezéseinek legszigorúbb átültetése és betartása, ugyanis a jövőben jelentősen szigorodhatnak a meg nem felelés következményei.

Mindemellett fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a visszaélés-bejelentési rendszerek nem körültekintő alkalmazása és ezáltal esetleges adatvédelmi szabályok megsértése többek között adatvédelmi bírság alkalmazását is kilátásba helyezheti a foglalkoztatókkal szemben.

Összefoglalás

Az Irányelv implementálása a hazai jogrendszerbe hosszas várakozást követően a napokban elfogadott és kihirdetett Törvényen keresztül megtörtént. Az érintett foglalkoztatóknak most rövid idő áll rendelkezésére, hogy megvizsgálják, hogy érintettek-e, és amennyiben igen, kidolgozzák a visszaélés-bejelentési rendszerükhöz szükséges alapokat, kijelöljék azok működtetésért felelős személyeket, kidolgozzák az eljárásuk részleteit, elfogadják vonatkozó belsős szabályzatukat, továbbá a tudnivalókról megfelelő módon tájékoztassák foglalkoztatottakat. A határidő rövidségére, a cikkünkben vázolt egyes különleges szempontokra tekintettel a felkészülés és implementálás sikerességének elősegítése érdekében javasoljuk az érintettek részére külső szakértő igénybevételét.

Ismét a BBJ listáján a Kapolyi Ügyvédi Iroda

A Kapolyi Ügyvédi Iroda idén is bekerült a Budapest Business Journal (BBJ) ügyvédi irodák rangsorába.

A BBJ listáján olyan, Magyarországon működő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező ügyvédi irodák szerepelnek, amelyeket 2023-ban a jogi tevékenységek számos területén ajánlottak többek között a Legal 500 rangsor alapján.

Büszkeséggel tölt el minket, hogy szakértelmünket ismét elismerték. Ez az eredmény kiváló csapatunk elkötelezettségét tükrözi, köszönjük munkatársaink munkáját és ügyfeleink bizalmát!

 

Értékpapírkibocsátás közösségi finanszírozási platformon: a hazai szereplők egyelőre jogi bizonytalanságokba ütköznek

Nincs egyszerű dolguk azoknak a vállalatoknak, amelyek közösségi finanszírozási platformon keresztül szeretnének értékpapírt kibocsátani, így szerezve forrást egy új beruházáshoz. Bár Magyarország lassan 2 éve alkalmazza az unió Crowdfunding Rendeletét, a közösségi finanszírozás még gyerekcipőben jár itthon, aminek egyik oka a hazai szabályozás hiányossága a Kapolyi Ügyvédi Iroda elemzése szerint.

Közösségi finanszírozás segítségével a hagyományos pénzügyi közvetítő rendszer alternatívájaként egyszerűbben és gyorsabban szerezhetnek jó ötletek, induló vállalkozások forrást az általuk megálmodott célok kivitelezésére. A pénzgyűjtés a külföldön kialakult gyakorlat szerint történhet például adományozás formájában (ezek a legismertebb, mikroadományokat fogadó esetek), de a nagyobb tőke megszerzéséhez hitelnyújtás vagy értékpapírkibocsátás szükséges. Miközben az Egyesült Államokban és az utóbbi évtizedben az Európai Unióban is egyre elterjedtebb ez a finanszírozási forma, az Európai Unió a szabályozás tekintetében is igyekszik felvenni a ritmust. A két éve életbe lépő uniós Crowdfunding Rendelet[1] célja, hogy a finanszírozást igénylő vállalkozások és a forrással rendelkező befektetők határokon átívelően találjanak egymásra az online térben. Az uniós és tagállami szabályozások összehangolása azonban ezen a területen sem egyszerű, és a hazai szabályozás kapcsán több kérdés is felmerül dr. Ferenczy Balázs, a Kapolyi Ügyvédi Iroda szenior ügyvédje szerint.

Az olyan ügyletre, amelynek során crowdfunding platformon történik az értékpapírkibocsátás, mind a közösségi finanszírozás, mind az értékpapírkibocsátás szabályozása kiterjed. A szabályozás alapján (Tőkepiacról szóló törvény[2], Prospektus Rendelet[3], Crowdfunding Rendelet) nyilvános kibocsátásnak tekinthető, amikor egy vállalat közösségi platformon keresztül bocsát ki értékpapírt. Ebből két kérdés is következik: kell-e ilyen esetben tájékoztatót közzétenni, illetőleg szükség van-e befektetési szolgáltató bevonására?

Az első kérdés egyértelműen megválaszolható: a Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértője szerint a Tőkepiacról szóló törvény szerint értékpapír nyilvános forgalomba hozatala esetén a Prospektus Rendelet szabályait kell alkalmazni. Eszerint nincs kötelezettség Tájékoztató közzétételére, ha a Crowdfunding Rendelet alapján engedélyezett közösségi finanszírozási platformon 5 millió euró küszöbértékig történik az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattétel.

A befektetési szolgáltató bevonásának kérdése azonban már összetettebb, és miközben a válasz egyértelmű, amennyiben nincs mentesség – igen, ebben az esetben szükséges befektetési szolgáltató bevonása –, a szerepek jogi tisztázatlansága bizonytalanságot okoz abban az esetben, ha a crowdfunding szolgáltató nem rendelkezik egyben befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedéllyel is.[4] A Crowdfunding Rendeletben meghatározott szereplők között ugyanis befektetési szolgáltató külön nem szerepel, így a Rendelet nem is határoz meg felelősséget számára – hangsúlyozza a Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértője. Felmerül tehát a kérdés, hogy akkor mi a felelőssége egy külsős befektetési szolgáltatónak egy crowdfunding ügyletben? Esetleg megegyezik a forrásbevonásban résztvevő valamely szereplő felelősségével? Egyetemleges lenne a felelőssége, vagy szubszidiárius? Miért felelne pontosan: a dokumentációért, az adminisztrációért, az allokációért, vagy mindezekért együtt? Esetleg a befektetési szolgáltató ezeket a folyamatokat tranzakciós tanácsadóként felügyelné csupán?

Dr. Ferenczy Balázs úgy véli, hogy ha ezek a kérdések nem rendezhetőek megnyugtatóan, a hasonló crowdfunding ügyletek résztvevői számára az lehet a kézenfekvő megoldás, – amint ez sajnos az adott esetben is történt – ha nem a magyar társaság, hanem az EU-ban bejegyzett anya- vagy testvérvállalat, illetve SPV lesz az értékpapír kibocsátója. A befolyt összegeket pedig majd valamely megengedett módon bocsátják a magyarországi projekt rendelkezésére. De a crowdfunding platformok magyar élenjáróira is hátrányos a fenti bizonytalanság, hiszen az is kérdés, mi történik majd akkor az itthoni kötvény-, illetőleg részvénykibocsátásokkal, milyen módon lehet a fenti kockázatokat kezelni, a különböző résztvevők tevékenységi köreihez kapcsolódó felelősségi struktúrákat kialakítani.

Fontos konklúzió, hogy a hiányosságok orvoslásához az MNB, mint felügyeleti szerv egyértelmű iránymutatásán túl akár a Tőkepiacról szóló törvény, valamint a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló törvény (Bszt.) módosítására is szükség lehet.

[1] Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. október 7-i (EU) 2020/1503 RENDELETE az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv

[2] A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

[3] Az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Prospektus Rendelet)

[4] A Rendelet Preambulumának (55) bekezdése.

Évek óta a legjobbak között a Kapolyi Ügyvédi Iroda a Chambers and Partners szerint

Ismét a legjobb hazai ügyvédi irodák közé sorolta tőkepiaci jogi és ingatlanjogi kategóriában a Kapolyi Ügyvédi Irodát a Chambers and Partners független nemzetközi jogi minősítő. A minősítések alapján nemcsak irodánk tartja évek óta előkelő helyét a szakmai rangsorban, hanem kollégáink is. dr. Krezinger Viktor, tőkepiaci jogi csoportunk vezetője az öt legjobb hazai tőkepiaci jogi szakértő között végzett. Ingatlanjogi kategóriában szintén ott vagyunk a listán, és ingatlanjogi csoportunk vezetője, dr. Habóczky Sándor is bekerült a legjobbak közé. Büszkék vagyunk kollégáink és irodánk teljesítményére!

 

Újabb sikeres akvizícióban segítettük az AutoWallist

Ismét egy kulcsfontosságú akvizíció előkészítésében és lebonyolításában segítettük partnerünket, az AutoWallis Csoportot. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat a flottakezelési piac egyik legnagyobb szereplőjének, a Nelson Csoport flottakezelési üzletágának felvásárlásával tovább erősödött a mobilitási piacon.

 

Mi is részt vettünk az IBA éves szakmai konferenciáján Miamiban

Tovább építjük nemzetközi kapcsolatainkat az International Bar Association (IBA) éves szakmai konferenciáján Miamiban, ahol többek között társasági jogot és M&A-t vagy vitarendezést érintő előadásokon és workshopokon bővítjük és frissítjük ismereteinket. Ügyvédi irodánkat az iroda alapítója és vezetője, Kapolyi József képviseli a nemzetközi eseményen.

 

Jól halad a Balaton-parti Helikon Terasz, a beruházó jogi tanácsadója a Kapolyi Ügyvédi Iroda

Szerkezetkész állapothoz érkezett és ennek kapcsán a szerződött vevők részvételével tartott bokrétaünnepet május közepén Keszthely egyik új, kiemelkedő minőségű lakópark-beruházása, a Helikon Terasz. A munkálatok a terveknek megfelelően haladnak, az első ütem átadása 2023 első negyedévében várható. A beruházó Blue Corso Zrt. jogi tanácsadójaként büszkék vagyunk rá, hogy ingatlan- és építési jogi csoportunk támogatásával a Kapolyi Ügyvédi Iroda részese lehet a Balaton-partra megálmodott 21. századi okosotthon-projektnek!

Négy területen is a legjobbak közé sorolta a Legal 500 a Kapolyi Ügyvédi Irodát

Egyszerre négy jogi területen is a legjobb hazai irodák közé választotta a Kapolyi Ügyvédi Irodát független rangsorában a Legal 500 nemzetközi szakmai kiadvány. A több mint 20 éves szakmai háttérrel rendelkező jogi szolgáltató tőkepiaci és bankjogban megőrizte vezető helyét, és tovább erősítette pozícióját az ingatlanjog és a jogérvényesítés területén, munkatársai pedig egyénileg is előkelő helyezéseket értek el.

A Legal 500 idei rangsorában több területen is nagyon előkelő minősítéssel értékelte a Kapolyi Ügyvédi Iroda munkáját. Mint már évek óta, így idén is a legmagasabb, Tier 1 kategóriába sorolta banki, finanszírozási és tőkepiaci jogi területen, elismerve ezzel piacvezető pozícióját a hazai gazdasági jogi szolgáltatók között. A több mint húsz éves tapasztalattal, egyre bővülő hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező Kapolyi Ügyvédi Iroda tovább erősített az ingatlan- és építési jogi szolgáltatások terén is, amelynek elismeréseként idén újra Tier 2 minősítést ítélt oda a rangos kiadvány. Szakmai értékelések alapján az ügyvédi iroda 2022-ben immár társasági jog/M&A, valamint vitarendezésben nyújtott jogi szolgáltatásaiért is a legjobbak között végzett Tier 3 kategóriában.

A Legal 500 idei egyéni rangsorában ismét a vezető jogi szakemberek között került kiemelésre az ügyvédi iroda két munkatársa. Dr. Habóczky Sándor, a Kapolyi Ügyvédi Iroda ingatlan- és építési jogi csoportjának vezetője, aki hazai és külföldi befektetők, fejlesztők és ingatlanalapok részére nyújt jogi tanácsadást, ismét „Leading Individual” kategóriában szerepel a legjobbak között. Szintén rangos elismerésben részesült az ügyvédi iroda tőkepiaci csoportját évek óta irányító dr. Krezinger Viktor, aki tőzsdei kibocsátóknak, befektetési alapkezelőknek és befektetési szolgáltatóknak ad jogi tanácsokat. Szakmai munkáját immár második éve rangsorolják a legjobbak közé „Next Generation” kategóriában.

Az elismerések kapcsán dr. Kapolyi József, a Kapolyi Ügyvédi Iroda vezetője kiemelte, hogy különösen büszkék az újabb szakterületeken elért sikerekre és örülnek annak, hogy – elsősorban az ügyfelek pozitív és elismerő visszajelzéseire alapozva – az ügyvédi iroda gyakorlatias, pontos és gyors szolgáltatási stílusának sikerét a neves nemzetközi szakmai kiadvány is elismeri.