Így érinti a koronavírus-járvány miatti fizetési moratórium a hitelpiac szereplőit

szerző: dr. Ferenczy Balázs József

Egy hete léptek életbe a koronavírus-járvány miatti fizetési moratórium részletszabályai, de számos olyan kérdés van, amivel a lakossági és vállalati ügyfelek még csak most szembesülnek. A Kapolyi Ügyvédi Iroda szakemberei ezért 12 pontban összegyűjtötték a moratóriummal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

A koronavírus-járvány a hitelpiac szereplőit is váratlanul érte, ezért a kormány két kormányrendeletet is kiadott annak érdekében, hogy enyhítse a járvány nemzetgazdaságra, és így a hitelpiac szereplőire gyakorolt hatásait. A második, részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet egy hete, március 24-én jelent meg, amellyel kapcsolatban a Kapolyi Ügyvédi Iroda 12 pontban gyűjtötte össze, hogy miként érinti a hitelezőket, adósokat, valamint a közöttük fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződéseket.

 1. A fizetési moratórium háttere?

A kormányrendelet tartalmazza (1. §) a veszélyhelyzet időszaka alatt alkalmazandó általános fizetési moratórium szabályát, amely kimondja, hogy veszélyhelyzet fennállása alatt az adós hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésből (továbbiakban: „szerződés”) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségének teljesítésére fizetési haladékot kap (továbbiakban: „fizetési moratórium”). A kormányrendelet alapján a fizetési moratórium március 19-én lépett hatályba, és 2020. december 31-éig tart, de ezt az időszakot a Kormány meghosszabbíthatja. A részletszabályokat tartalmazó rendelet (Vhr.) március 25-én lépett hatályba. A vonatkozó szabályok szerint a moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

 1. Mit történik a szerződéses kötelezettségvállalások határidejével és időtartamával?

A szabályozás alapján a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. Amennyiben a fizetési moratóriummal érintett szerződés a veszélyhelyzet fennállása alatt lejárna, a szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

 1. Mit kell tenni, ha valaki szeretne élni a moratórium adta lehetőséggel?

A Kapolyi Ügyvédi Iroda álláspontja szerint semmit nem szükséges tenni. A kormányrendelet alapján a fizetési moratórium a hatálya alá tartozó hitel-, illetőleg kölcsönszerződés(eke)t hatályba lépésének napjával automatikusan módosította. A finanszírozó bankok ettől függetlenül a kérdést valószínűleg adósi nyilatkozatok beszerzése útján igyekeznek majd rendezni.

 1. Kikre vonatkozik a fizetési moratórium?

A kormányrendelet hatálya kiterjed minden magánszemélyre, és – feltéve, hogy nem esik a kormányrendeletben meghatározott kivételek közé – minden olyan jogi személyre, aki az üzletszerűen megkötött hitel-, kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződés alapján adósnak minősül.

A kormányrendelet szerint nem minősülnek adósnak az állam, az önkormányzat, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló (2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott) jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozások, így a fizetési moratórium szabályai alól kikerültek – többek között – az MNB felügyelete alá tartozó hitel- és pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások, jelzálog hitelintézetek, pénzforgalmi szolgáltatók és lakástakarékpénztárak.

A részletszabályokat tartalmazó rendelet ugyanakkor már másképp rendelkezik. Ennek alapján a kormányrendeletben meghatározott fizetési moratórium alkalmazásában adósnak minősülnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi vállalkozások, és a Kbftv. szerinti befektetési alapok is.

Dr. Ferenczy Balázs, a Kapolyi Ügyvédi Iroda csoportvezető ügyvédje szerint fontos kiemelni a részletszabályok által meghatározott azon kiegészítést, amely szerint a fizetési moratórium szabályait a munkáltatói kölcsönre is alkalmazni kell.

 1. A fizetési moratórium ellenére dönthet valaki úgy, hogy mégis törleszt?

Dr. Ferenczy szerint lehet így rendelkezni, mivel a felek a fizetési moratórium általános szabályától eltérően is rendelkezhetnek, és a fizetési moratórium nem érinti az adósok azon jogát sem, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsenek. Az első esetben a moratórium főszabályától való eltéréshez szükséges a felek közös megállapodása, míg a második esetben az adós saját elhatározásából, egyoldalúan is dönthet úgy, hogy az eredeti szerződés szerint teljesíti fizetési kötelezettségeit.

 1. Lehet-e később módosítani a hitelező felé az adósnak a nyilatkozatát, azaz lehet-e kérni később is fizetési moratóriumot?

A Kapolyi Ügyvédi Iroda ügyvédje szerint az adós eredeti szerződési feltételeknek megfelelő teljesítése nem érinti a kormányrendelet szerinti fizetési moratórium hatályát. A részletszabályok emellett azt is kimondják, hogy amennyiben a teljesítés a kormányrendelet 1. § (1) bekezdése szerint történik, a teljesítést a szerződés moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései alapján kell jóváírni. E rendelkezések együttes, jogalkalmazói értelmezéséből az következik, hogy az adós elvileg adhat részleges törlesztési nyilatkozatot is (amely egy adott időpontra, vagy időszakra vonatkozik), vagy a későbbi törlesztési időszakok tekintetében fenntarthatja a fizetési moratórium hatályát, esetleg később nyilatkozhat, vagy később elvileg más tartalommal is nyilatkozhat, mint ahogy az egy korábban megtett nyilatkozatból következne (pl.: nyilatkozatát visszavonhatja).

A Kapolyi Ügyvédi Iroda által eddig megismert gyakorlat alapján a bankok arra törekszenek, hogy a fenti lehetőségeket az adós részéről megtett, és a bank által tudomásul vett/elfogadott nyilatkozatban teljeskörűen rendezzék. Dr. Ferenczy ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az adós számára a fenti lehetőségek akkor is fennállnak, ha azok a finanszírozó bank részéről küldött nyilatkozatban nem, vagy nem egyértelműen szerepelnek.

 1. Hogy nyilatkozzon az, aki törleszteni akar, vagy az eredeti törlesztési ütemezéstől eltérne?

A közokiratba foglalt finanszírozási dokumentáció esetén a törlesztés folytatásáról elég magánokiratban nyilatkozni. Dr. Lipták Gergely Simon, a Kapolyi Ügyvédi Iroda ügyvédjelölt szakértője ugyanakkor hozzáteszi, hogy ha a felek a szerződés tőke- vagy kamatfizetésre vonatkozó szabályait a fizetési moratórium miatt, vagy egyéb okból, a kormányrendeletben meghatározott tartalmon túlmenően kívánják módosítani, úgy a szerződés módosítására kizárólag közokiratban van mód. Erre az esetre vonatkozik a közjegyzői okiratba foglalt hitel-, illetőleg kölcsönszerződések standardnak mondható klauzulája, amely szerint az említett okiratok bármilyen módosítása csak közokiratban lehetséges. Amennyiben ilyen kitétel a közjegyzői okiratban nem szerepel, vagy a felek magánokiratban szerződtek, akkor a kormányrendeletben meghatározott tartalmon túlmenő módosításhoz elegendő a magánokirati forma.

 1. Mi történik a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamatokkal és tőkével?

A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem azt követően nem lehet megnövelni a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével. A moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a moratórium lejártát követően a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt évente egyenlő részletekben kell megfizetni a futamidő alatt. A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet, valamint a moratórium alatt keletkező és részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét, míg a kamatra vonatkozó szabályokat a díjakra is megfelelően kell alkalmazni.

 1. A fizetési moratórium kiterjed a tulajdonosi kölcsönök törlesztésére is?

A Kapolyi Ügyvédi Iroda értelmezése szerint nem terjed ki, mivel a kormányrendeletben meghatározott fizetési moratórium az üzletszerűen, tehát elsősorban bankok, illetve pénzintézetek által nyújtott kölcsönökre vonatkozik. A tulajdonosi kölcsönök – feltéve, hogy nem merítik ki a Hpt. alapján üzletszerűen nyújtott kölcsönök kritériumait – alapesetben nem üzletszerűek, ezért rájuk a rendeletben megfogalmazott fizetési moratórium hatálya nem vonatkozik. A felek azonban – kétoldalú, polgári jogi megállapodás útján – mindig rendelkezhetnek úgy, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel az ő kétoldalú megállapodásukban is alkalmaznak moratóriumot, az általuk meghatározott feltételekkel.

 1. Hogyan érinti a moratórium a kölcsönöket egy ingatlanfejlesztő társaság esetében, ha az a kölcsönök biztosítékaként jelzálogjoggal megterhelt ingatlant kíván a moratórium időszaka alatt értékesíteni?

Fontos leszögezni, hogy a finanszírozó bank előzetes engedélye nélkül a jelzálogjoggal terhelt ingatlanok bármiféle értékesítése a hitel-, és kölcsönszerződések alapján még a moratórium időszaka alatt is súlyos szerződésszegésnek minősül, tehát minden olyan esetben, amikor az adós a finanszírozott ingatlanokkal kapcsolatban lépéseket tervez, le kell ülni a bankkal ezeket üzleti alapon átbeszélni.

Felmerül a kérdés, a kormányrendelet alapján az értékesítést követően beérkező vételár tekintetében is érvényes-e a fizetési moratórium, azaz nincs előtörlesztési kötelezettség. A Kapolyi Ügyvédi Iroda álláspontja szerint – alapesetben – a fizetési moratórium az üzletszerűen hitelező, és hitelfelvevője közötti valamennyi fizetési kötelezettségre kiterjed, ideértve a kölcsön végső lejárat előtt történő bármilyen jogalapból/jogcímből eredő visszafizetését (pl. előtörlesztés, felmondás, stb.) is.

 1. A fenti kérdéshez kapcsolódóan kötelezhető-e a finanszírozó bank az értékesített ingatlanok moratórium időszaka alatti tehermentesítésére, amennyiben a vételár nem kerül előtörlesztésre, hanem a bank által megjelölt óvadéki számlán marad?

Dr. Ferenczy szerint nem kötelezhető erre a bank, a kormányrendelet ugyanis kimondja, hogy a szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek. A kormányrendelet szerint továbbá a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. Mindebből az következik, hogy a moratórium ideje alatt a fizetési kötelezettségeket ugyan nem kell teljesíteni, azonban az azokat biztosító mellékkötelezettségek (ingatlan jelzálogjog, óvadék, kezesség, etc.) is fennmaradnak a moratórium teljes időszaka alatt, tehát a finanszírozó bank alappal hivatkozhat arra, hogy nem kötelessége a moratórium alatt a biztosítéki rendszerét – egyes biztosítékok kiengedésével – fellazítani.

A Kapolyi Ügyvédi Iroda felhívja a figyelmet, hogy a hitel-, illetőleg kölcsönszerződés szerinti előtörlesztésre mindig van lehetőség. Az adós tehát nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy a moratórium miatt nem tudja megvalósítani azt az üzleti konstrukciót, amit egyébként a moratóriumtól függetlenül eredetileg végre tudott vagy kívánt volna hajtani.

 1. Milyen általános magatartásformát kövessen az adós a fizetési moratórium időszaka alatt?

Bármilyen hitel-, kölcsön-, illetőleg pénzügyi lízingszerződésről is van szó, mindig tanácsos leülni a finanszírozóval, és átbeszélni a moratórium alatti kölcsönös szándékokat. Dr. Ferenczy szerint ugyanis mindkét fél érdeke, hogy a másik felet – az adósi szerződésszegés elkerülése érdekében – tájékoztassák a Magyarországon eddig ismeretlen veszélyhelyzetben megtenni szándékozott lépésekről, álláspontokról, és hogy a kölcsönös bizalom a felek között a moratórium időszaka alatt végig fennmaradjon. Célszerű továbbá a moratórium időszaka alatt kerülni az olyan magatartást vagy cselekményeket, amelyek alapján a hitelezőnek jogában állna a hitelkeretet vagy kölcsönt a tervezett (moratórium időszakán túli) visszafizetési időpont előtt lejárttá nyilvánítani. Ha ezen lejárttá tétel maga a moratórium időszakára esne is, legkésőbb a moratórium befejeztével beállna az adós azonnali visszafizetési kötelezettsége, ami az adósnak nyilvánvalóan nem érdeke.

 

Így érinti a koronavírus a tőzsdei és más vállalatok közgyűléseit, taggyűléseit

szerző: dr. Horváth Gábor

A koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések a gazdasági társaságoknak nem csupán likviditási gondokat okozhatnak, hanem magukat a döntéshozatali eljárásokat is megnehezítik. Mindez a 2019-es üzleti év közelgő lezárására, a pénzügyi beszámolók elfogadására és az éves rendes köz- és taggyűlésekre tekintettel egyre égetőbb problémaként jelentkezik, ami a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok esetében már látható is. A Kapolyi Ügyvédi Iroda áttekintette, ebben a helyzetben hogyan lehet közgyűléseket, taggyűléseket tartani.

A jelenlegi szabályok alapján (41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4§ d) pont) alapján tilos 100 fő feletti rendezvényeket zárt helyen tartani, ami számos a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nyilvánosan működő részvénytársaságot érint. Egy másik (46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 4. §) előírás általánosan tiltja a rendezvények, gyűlések tartását, és kivételként sem nevesíti a gazdasági társaságok döntéshozatali szerveinek összehívását, illetve az azokon való személyes jelenlétet. Dr. Horváth Gábor, a Kapolyi Ügyvédi Iroda szenior ügyvédje emlékeztet rá, hogy a korlátozó intézkedések mára a kisebb társaságokat is elérték, így a vezetőknek alternatív megoldásokat kell találniuk.

Mit tehetnek a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok?

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett kibocsátók, nyilvános részvénytársaságok gyakorlatát vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb esetben (feltéve, ha a jelenlegi jogszabályi környezetet korlátozó rendelkezések életben maradnak) az éves rendes közgyűlések későbbi időpontban kerülnek megtartásra. Egyes társaságok ugyanakkor arra a – vitatható – álláspontra helyezkedtek, hogy a kormányrendelet rendezvények tartására vonatkozó korlátozásai nem alkalmazhatók a gazdasági társaságok működésére, ezért ezek a társaságok csak a szükséges higiéniai szabályok alkalmazását rendelik el. A Kapolyi Ügyvédi Iroda szenior ügyvédje szerint a kiadott kormányrendeletek és a tulajdonosi gyűlések megtartására, összehívására vonatkozó társasági jogi szabályok ütköznek egymással. A jogértelmezési alapelvekből ugyanakkor az következik, hogy a különös szabály lerontja az általános szabályokat, vagyis a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a krízis miatt hozott rendeletek elsőbbséget élveznek az általános jogszabályokkal szemben. Ha azonban abból a szemszögből vizsgáljuk a problémát, hogy a munkavégzés helyére továbbra sem tiltott bejárni, úgy a megfelelő eljárásrend betartásával a közgyűlések, taggyűlések megtartása sem esik nagyobb járványügyi kockázat alá, mint a (nagyobb) munkavégzési helyre történő bejárás. A társaságok döntéshozatali mechanizmusát tehát indokolatlanul korlátozzák az intézkedések, hisz a beszámolók elfogadásán túl számos – akár könnyen orvosolható – mindennapi döntési kényszerhelyzet kerül befagyasztásra. Bár erre vonatkozó lépések még nem történtek, a kormány várhatóan lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a társaságok elhalasszák az éves beszámolót tárgyaló taggyűlést vagy közgyűlést, ahogy arra több európai uniós tagállamban (pl. Olaszország) már sor került. Ameddig ez az intézkedés nem történik meg, a Budapesti Értéktőzsde ajánlásában szólítja fel a kibocsátókat, hogy tájékoztatási kötelezettségüket fokozottan vegyék figyelembe.

Mit tehet egy vállalatvezető a jelenlegi helyzetben?

A kialakult helyzet megfelelő kezelése érdekében első lépésként meg kell vizsgálni a társaságok létesítő okiratát, illetve azok különböző ügyrendjét. A jogszabály még a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében sem tiltja, hogy a döntéshozó szervek elektronikus úton tartsák meg a közgyűléseket, ehhez azonban a létesítő okiratnak (társasági szerződés, alapszabály) erre vonatkozó rendelkezéseket kell tartalmaznia. A Kapolyi Ügyvédi Iroda szenior ügyvédje szerint alternatív megoldás lehet egyrészt a meghatalmazott útján történő szavazás, amelyre a legtöbb gazdasági társaság esetében van lehetőség, valamint az írásbeli határozathozatal, amennyiben azt a létesítő okirat engedi.

Az ülés lebonyolítható elektronikus eszköz útján

Amennyiben a társaság létesítő okirata lehetőséget biztosít arra, hogy a szavazás személyes jelenlét nélkül, elektronikus eszköz útján történjen. Ebben az esetben a (Ptk. 3:74. § (2)) jogszabály alapján a részvételt elektronikus hírközlő eszköz útján kell biztosítani, ami lehetővé teszi a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és zavartalan kommunikációt. Erre alkalmas elektronikus hírközlési eszköznek elfogadhatók többek között a Skype vagy a Microsoft Teams szoftverek legújabb verziói, illetve a bluejeans.com honlapon keresztül elérhető videotelefon-szolgáltatás is. A közgyűlés vagy taggyűlés megtartásának ezen módját a meghívóban fel kell tüntetni, esetlegesen kiegészítve egy olyan rendelkezéssel, hogy amennyiben a kihirdetett veszélyhelyzetet visszavonják, személyes jelenlétre is van lehetőség. Fontos megemlíteni, hogy ha a közgyűlés vagy a taggyűlés megtartása ebben a formában történik, olyan elektronikus eszközök nem alkalmazhatók, amelyek nem teszik lehetővé a közgyűlésen részt vevők személyének beazonosítását (a személyazonosítás elvégezhető a személyazonosságot igazoló igazolványok felmutatásával), valamint a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. A gyűlés megtartásának feltétele egyrészt az olyan hang- és képtovábbító, illetve hang- és képfelvevő eszköz, amely alkalmas a résztvevők hangjának és képmásának egyidejű, élő közvetítésére, másrészt írott jegyzőkönyv rögzítése. Dr. Horváth Gábor szerint nagyobb számú résztvevőnél gondot jelenthet a hálózati infrastruktúra kiépítése, ugyanakkor megoldást jelenthet különböző profi vállalati technológiák alkalmazása, de a különböző, internetes portálokon elérhető, ingyenes konferenciahívást biztosító szolgáltatások jellemzően nem alkalmasak nagy létszámú gyűlések lebonyolítására.

Meghatalmazott útján is biztosítható a részvétel

A Kapolyi Ügyvédi Iroda szenior ügyvédje szerint további opció, ha a tagok vagy részvényesek meghatalmazottak útján vesznek részt a gyűlésen. Ez akkor is lehetséges, ha a létesítő okirat nem engedélyezi a közgyűlés vagy taggyűlés elektronikus eszköz útján történő megtartását. Ilyen esetben elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy valamennyi tag vagy részvényes ugyanazon személynek ad meghatalmazást. A meghatalmazott így további egy fő hitelesítő személy jelenlétében meg tudja tartani a közgyűlést. Amennyiben erre a létesítő okirat lehetőséget biztosít, a gyűlés helyszíneként a meghatalmazott lakcímét is meg lehet jelölni. Mindehhez elengedhetetlen, hogy a meghívó az összes napirendi pontot részletesen tartalmazza, ami elősegíti, hogy a tagok vagy részvényesek helyszíni jelenlét nélkül alakíthassák ki álláspontjukat. Amennyiben a tag vagy részvényes csak külföldön tudja a meghatalmazást kiállítani, úgy azt a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályok alapján kell megfelelő formában felmutatni. Ami azt jelenti, hogy konzuli hitelesítéssel vagy apostille-jal kell felülhitelesíteni.

Írásbeli döntéshozatal

Amennyiben lehetőség van rá, akkor ülés tartása nélkül írásban is lehetséges a döntéshozatal (kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságokat). Az írásbeli szavazás során a határozattervezetet az adott kérdésben szavazati joggal nem rendelkező tag részére is meg kell küldeni. Írásbeli döntéshozatalra a nyilvános részvénytársaságok esetében nincs mód, ezzel a lehetőséggel általában a kis létszámú társaságok élhetnek.

 

Koronavírus: így szűnhet meg jogszerűen egy munkaviszony

szerző: dr. Horváth Gábor

A koronavírus-járvány miatt a kormány által elrendelt korlátozások a kis- és középvállalkozásokat, de akár a nagyvállalatokat is abba a helyzetbe kényszeríthetik, hogy nem tudnak eleget tenni foglalkoztatási kötelezettségüknek. Számos vállalkozásnál ezért a munkaviszony megszüntetésének lehetősége kiemelt kérdéssé válhat a következő időkben. A Kapolyi Ügyvédi Iroda ennek kapcsán összefoglalta, hogy a munkáltatók a koronavírus járványra hivatkozással miként szüntethetik meg jogszerűen a munkavállaló határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyát.

Munkáltatói felmondás határozatlan idejű munkaviszony esetén

Általános szabály, hogy a munkáltató rendes felmondással megszüntetheti a munkavállaló munkaviszonyát, amennyiben az megfelelően (valós, világos és okszerű) indokolva van. Önmagában azonban az iparági okok, vagy például a megrendelések kiesése nem mentesít a foglalkoztatási kötelezettség alól. Ebben az esetben a munkáltatónak úgy kell kezelnie a helyzetet, hogy az ne járjon a munkaviszony megszüntetésével. Erre többféle megoldás is létezik: ilyen például az otthoni munkavégzés (home office), vagy távolléti díj állásidőre történő fizetése. Dr. Horváth Gábor, a Kapolyi Ügyvédi Iroda szenior ügyvédje szerint azt is fontos kiemelni, hogy egy járványügyi intézkedés önmagában nem lehet a munkaviszony munkáltatói felmondásának indoka, mivel az nem függ össze a munkavállaló magatartásával, képességeivel vagy egészségi alkalmasságával, illetve a munkáltató működésével. A rendkívüli intézkedések következtében azonban a munkáltató működése ellehetetlenülhet, ami a munkáltató működésével összefüggő oknak minősül, ezért eredményezhet mentesülést. Amennyiben a koronavírus okozta körülmények (csökkenő forgalom, üzlet bezárása, stb.) a munkáltató anyagi helyzetét olyan mértékben rendítik meg, hogy a továbbiakban nem tudja biztosítani a tartós foglalkoztatást, a felmondás indokaként alappal lehet hivatkozni azokra a koronavírus okozta gazdasági hatásokra, amelyek átszervezéshez és/vagy munkakör(ök) megszüntetéséhez vezetnek. A fenti indokok vonatkozásában egy esetleges jogvitában a felmondást megtámadó munkavállaló – a bírósági joggyakorlatnak megfelelően – nem hivatkozhat arra, hogy az átszervezés célszerűtlen, gazdaságtalan volt, mert ezeket az indokokat a bíróság nem vizsgálja.

Munkáltatói felmondás határozott idejű munkaviszony esetén

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt megfelelő indoklással ellátott felmondással többek között akkor szüntetheti meg, ha a munkaviszony fenntartása lehetetlenné válik valamilyen elháríthatatlan külső ok következtében. Ennek a kitételnek a munkáltatót érintő – de tágan nem értelmezhető – vis maior helyzetek felelnek meg, vagyis amelyekre a munkáltatónak semmilyen ráhatása, befolyása nincs. A Kapolyi Ügyvédi Iroda álláspontja szerint a koronavírus miatt elrendelt intézkedések az adott eset összes körülményének vizsgálatától és annak eredményétől függően vis maior tényállásnak minősülhetnek. Mindemelett fontos megemlíteni, hogy a fenti munkáltatói felmondások esetében a munkavállalót a felmondási időre járó bér és – 3 évet meghaladó munkaviszony esetén – végkielégítés illeti meg.

Munkáltatói felmondás azonnali hatállyal

Megfelelő indoklással ellátott felmondás mellett a munkáltató azonnali hatállyal is megszüntetheti a munkaviszonyt. Egyrészt, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A Kapolyi Ügyvédi Iroda szenior ügyvédje szerint azonban mivel ezek a felmondási esetek a munkavállaló magatartásával kapcsolatosak, azok a hátrányos gazdasági hatások, amelyeket a koronavírus miatt elrendelt kormányzati intézkedések a munkáltatónak okoznak, nem szolgáltathatnak alapot az azonnali hatályú felmondáshoz. A munkáltató ugyanakkor a határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszüntetheti, ebben az esetben azonban a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

Csoportos létszámcsökkentés

Amennyiben a munkaviszony megszüntetése több munkavállalót érint, a munkáltatónak figyelemmel kell lennie a munka törvénykönyvének a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó rendelkezéseire is. Ha ugyanis a munkáltató a Munka Törvénykönyvében meghatározott számú munkaviszonyt tervez megszüntetni, köteles tárgyalásokat folytatni az üzemi tanáccsal a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjáról, eszközéről, elveiről, a következményeinek enyhítését célzó eszközökről, valamint az érintett munkavállalók számának lehetséges csökkentéséről, és a munkáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli mind az üzemi tanács, mind pedig az állami foglalkoztatási szerv felé.

Munkaviszony „felfüggesztése”

Ha a munkáltató mégis úgy dönt, hogy nem szünteti meg a munkaviszonyt, a vis maior következtében a munkaviszony lényegében „felfüggesztésre kerül”. A vis maior helyzet miatt a munkáltató nem köteles eleget tenni a foglalkoztatási kötelezettségének, a munkavállalót nem terheli a munkavégzési (rendelkezésre állási) kötelezettség, és természetesen nem illeti meg az alapbére. Ezt a helyzetet célszerű az egyértelműség kedvéért írásban is rögzíteni. A munkáltató azonban ilyen esetben is dönthet úgy, hogy – elsősorban a munkavállalók megtartása érdekében – a korábbi munkabért vagy annak egyrészét folyósítja a dolgozónak; mindezt annak érdekében, hogy a járvány okozta válság megszűnését követően minél előbb folytatni tudja normál működését. Ehhez azonban mindenképpen megállapodás szükséges, mivel a munkabér a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme Több uniós tagállam hozott olyan intézkedéseket, hogy ilyen esetre akkor is jár a munkanélküli segély, ha a munkaviszony nem szűnt meg.

Koronavírus az építőiparban: a nagy projektek lehetnek leginkább veszélyben

Szerző: dr. Rada Mátyás

A koronavírus terjedése az építőipart és az ingatlanfejlesztőket is komoly kihívások elé állítja. A szektorban hosszabb ideje meglévő kapacitáshiányt és a teljesítési határidők elhúzódását jó eséllyel tovább növeli majd a járvány terjedése. A Kapolyi Ügyvédi Iroda szerint a nagy irodaházak, ipari épületek, szállodák építésével kapcsolatos projektek azért lehetnek különösen kitéve veszélyeknek, mert jelentős létszámú munkaerőt foglalkoztatnak, illetve a kivitelezéshez számos esetben külföldről behozott építőanyagokat, eszközöket használnak fel. A koronavírus-krízis azonban akár olyan helyzetet is eredményezhet, ami vis maiornak tekinthető, így az építőiparban érintett vállalkozások erre hivatkozva mentesülhetnek a határidők teljesítése alól.

Egy nagyobb ingatlanfejlesztési projektben mind a megrendelő, mind kivitelező számára jelentős kockázat lehet, ha a járvány és a kormányzati válaszlépések miatt az építési projektet fel kell függeszteni vagy a vállalt ütemezés szerint nem tudják befejezni. Kivitelezési (építés-szerelési) szerződés esetén a kivitelezőnek alapvető kötelezettsége az épület határidőben történő, építési terveknek megfelelő felépítése, így szerződésszegést követ el, amennyiben ezt nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a kivitelezési szerződésben meghatározott szankciókkal kell számolnia, lényegében függetlenül attól, hogy a teljesítés elmaradása, illetve a késedelmes teljesítés, azaz az építkezés határidőn túli befejezése milyen okoknak tudható be. A szerződésszegésből eredő felelősség alól mentesülhet ugyanakkor „vis maior” esemény fennállása esetén.

Kivitelezési szerződésekben a vis maiort olyan kivételes eseményként, körülményként szokták meghatározni, amelynek előállása a szerződő felek akaratától független, bekövetkezésének elhárítására a felek a szerződés megkötését megelőzően nem készülhettek fel, amelyet a felek a bekövetkezés után nem kerülhettek el, illetve, amelynek bekövetkezése egyik félnek sem tulajdonítható. A kérdés az, hogy mi tekinthető olyan, a kivitelező ellenőrzési körén kívüli körülménynek, kivételes eseménynek, ami a vis maior kritériumrendszerét kimeríti. Rada Mátyás, a Kapolyi Ügyvédi Iroda alkalmazott ügyvédje szerint vis maiorra akár a szerződésekben is példaként szokták felhozni a háborús vagy terror eseményeket, természeti és nukleáris katasztrófákat, illetve – ami jelen esetben a leglényegesebb – a járványos megbetegedéseket is. Ennek megfelelően tehát az az építőipari kivitelező, aki a járvány miatt az építkezést nem tudja a vállalt határidőben teljesíteni, adott esetben kellő alappal hivatkozhat vis maior eseményre. A vis maior esemény fennállásának legfontosabb következménye, hogy a szerződésszegő fél mentesülhet a szerződésszegésből eredő következmények alól, illetve akár mentesülhet a vis maior idejére-tartamára a szerződéses kötelezettségei teljesítése alól is. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a kivitelezőnek nem csak kötbért nem kellene fizetnie, hanem a vis maior és az amiatt fennálló akadályoztatása tényleges időtartamával a teljesítési határideje is meghosszabbodhatna.

A megrendelői oldal, tehát az ingatlanfejlesztők, beruházók számára alapvető jelentőségű kérdés, hogy a járvány és a kormányzati válaszlépések – mint köztudomású tények – önmagukban megalapozzák-e a kivitelező fentebb írt mentesülését. A megrendelő, egyszersmind az épület tulajdonosa és leendő hasznosítója, bérbeadója optimális esetben már a kivitelezés előtt vagy annak során bérleti szerződést köt az épület leendő bérlőivel, amelyben kötelezettséget vállal a bérleti területek vállalt határidőn belüli átadására. Rada Mátyás szerint amennyiben a vállalt határidőt a tulajdonos nem tudja teljesíteni, akkor magának is szerződésszegésből eredő szankciókkal kell számolnia, nem beszélve az előre betervezett bérleti díjbevételek kieséséről. Mivel ilyen módon a gazdasági célú épületek kivitelezése és hasznosítása szorosan összefügg, a kivitelezési szerződésekben kikötött magas összegű kötbérek éppen a megrendelő ilyen jellegű kockázatait hivatottak kezelni.

A Kapolyi Ügyvédi Iroda azonban felhívja a figyelmet arra, hogy vis maior esemény kapcsán a vállalkozó kivitelezőnek nem elég a járványra/világjárványra – mint köztudomású tényre – hivatkoznia, hanem egyúttal azt is bizonyítania kell, hogy annak hatásai a szerződéskötés időpontjában nem voltak előreláthatóak, továbbá mindent megtett, hogy a járvány következményeit elkerülje, enyhítse. A fenti feltételeknek együttesen kell teljesülniük ahhoz, hogy a kivitelező a vis maior miatt mentesüljön a szerződésszegés következményei, illetve a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól. A kivitelezési szerződésekben általában előírják azt is – de ez egyébként is elvárható – hogy a kivitelező a vis maior esemény felmerüléséről vagy akár annak veszélyéről a megrendelőt azonnal értesítse. Rada Mátyás szerint így a vállalkozótól alappal elvárható, hogy az értesítésben jelölje meg, hogy a vis maior milyen okokból, milyen módon és mértékben érintheti az ő teljesítését, milyen késedelmet okozhat, illetve milyen preventív intézkedések bevezetését tervezi. Még abban az esetben is, ha a következmények elkerülhetőnek látszanak, egy gondosan eljáró kivitelező részéről elvárható, hogy a fenyegető veszélyről és megelőző intézkedéseiről a megrendelőt haladéktalanul, azaz már a napokban tájékoztassa, ha a krízis érinti. A konkrét helyzet kapcsán kijelenthető, hogy a koronavírus következményei a járvány kirobbanása előtt megkötött szerződések kapcsán nem voltak előre láthatóak, hiszen a koronavírus okozta világjárványra, illetve az azzal kapcsolatos korlátozásokra a közelmúltban nem volt példa, és ennek az eseménynek a felbukkanására és az általánosan jó gazdasági környezetre és prosperitásra gyakorolt azonnali hatására semmi nem utalt. Ezzel összhangban tehát nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a járvány klasszikus vis maior eseményként értékelhető.

A Kapolyi Ügyvédi Iroda felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezőknek továbbra is mindent meg kell tenniük a szerződésszerű teljesítés érdekében, és ha ez végül mégis veszélybe kerül, akkor tudniuk kell igazolni, hogy a járvány jelentősen korlátozta őket a vállalt munka elvégzésében, bizonyítaniuk kell a korlátozás mértékét, illetve azt, hogy esetleges átszervezések, egyéb szükségintézkedések útján minden tőlük telhetőt megtettek az építkezés késedelmes teljesítésének kiküszöbölése, valamint a késedelem mértékének minimalizálása érdekében. Rada Mátyás példaként említi, hogy a behozatali tilalommal vagy járványügyi korlátozással érintett országokból történő anyagbeszerzések helyett alternatív beszállítókat és útvonalakat kell találni. Ugyanígy, a munkaerő biztosítása és védelme érdekében a kivitelezőnek az építkezésen olyan egészségügyi intézkedéseket, szabályokat (védőöltözetek használatának elrendelése, munkavégzés módjának szabályozása) kell bevezetnie, amelyekkel mérsékelhető a járvány következménye. A fentiek alapján a járványügyi helyzet ugyan vis maior eseményként értékelhető, azonban korántsem jelenti azt, hogy a kivitelező automatikusan mentesül a felelősség, illetve esetleges kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a vállalási határidőket nem tudja teljesíteni. Jelen pillanatban még nem látható, hogy a koronavírusnak Magyarországon pontosan milyen mértékű negatív hatásai lesznek az építőiparra, de mind megrendelői, mind kivitelezői oldalon indokolt a lehetséges forgatókönyvekre előzetesen felkészülni. A felelősen eljáró vállalkozók ebben a helyzetben a járvány okozta kockázatok megelőzésére akciótervet, megelőzési protokollt készítenek és annak tartalmáról a megrendelőt is tájékoztatják. Rada Mátyás hozzátette, hogy a jelenlegi helyzet mindenki számára komoly kockázatot jelent, a feleknek szükséges egymással szorosabban, jóhiszeműen együttműködni, a felmerült problémákról, illetve válaszlépésekről egymást tájékoztatni, azokról folyamatosan egyeztetni.

Az építőipari boom jogi kihívásai – 2. rész

szerző: dr. Boros-Gyömbér György

Az építőipari boom jogi kihívásairól szóló előző cikkünkben három olyan témakört jártunk körül, ahol egy megfelelően előkészített kivitelezési szerződés elősegítheti az építési projektek gyors és költséghatékony megvalósítását. Most további két olyan témakört mutatunk be, amelyek nem megfelelő szerződéses rendezése jogvitát és – adott esetben – a projekt elhúzódását eredményezheti.

Vállalkozói díj és a pótmunka

A piaci gyakorlatban jól ismert, hogy a vállalkozó díj alapvetően kétféle módon határozható meg: egyösszegű (fix) átalányárként vagy tételes elszámolás alapján. Tételes elszámolás alkalmazása esetén az elszámolás módja általában világos, vállalkozó vállalkozói díjként az elvégzett munka mennyisége és a vonatkozó egységárak szorzatának megfelelő összegre, illetve az anyagköltségekre tarthat igényt. Ezzel szemben az egyösszegű átalánydíj meghatározása, amely különösen nagyobb léptékű, hosszabb építési projektek esetén indokolt, gyakran eredményez jogvitát a többletmunka és a pótmunka elszámolásával kapcsolatos bizonytalanságok miatt.

Az első probléma már a két fogalom meghatározása során jelentkezik. A többletmunka és a pótmunka fogalmát a Polgári Törvénykönyv és az építőipari kivitelezésre vonatkozó ágazati jogszabály is meghatározza, azonban a két definíció egymástól jelentősen eltér. Emiatt a kivitelezési szerződésekben mindig javasolt rögzíteni, hogy a felek a szerződéses viszonyukban mit értenek ezeken a fogalmakon. Ennek során érdemes a Polgári Törvénykönyv által adott definíciókból kiindulni és azokat a projekt és a felek konkrét elvárásaihoz pontosítani, igazítani.

Az építési projekt elején még nem vitás a felek között, hogy ha átalánydíjban állapodnak meg, akkor a projektet vagy a projektrészt a vállalkozónak a megállapodott áron kell elkészítenie. A többletmunka a feleknek ezt a megállapodását intézményesíti olyan módon, hogy meghatározza azoknak a munkáknak a körét, amelyet a vállalkozó az átalánydíj meghatározásánál esetleg nem vett figyelembe, azonban a műszaki tartalom részeként vagy egyébként a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása érdekében külön díjigény nélkül is köteles elvégezni. Megemlítjük azonban, hogy a vállalkozó ilyen esetben is igényt tarthat azon költségei megtérítésére, amelyek a többletmunka elvégzésével kapcsolatban a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható, kivéve, ha a szerződést ennek az igénynek a lehetőségét kifejezetten kizárja (ami jogilag elvileg lehetséges).

A többletmunkával szemben elsődlegesen a pótmunka szolgál alapul azon vállalkozói igények kezelésére, amelyek az átalánydíj módosítására irányulnak. A pótmunka intézménye mögötti gondolat az, hogy ha a megrendelő utólag újabb munkát rendel meg a vállalkozótól vagy a kivitelezés alatt egyébként módosítja azokat, akkor köteles megtéríteni ezeknek a munkáknak az ellenértékét is.

Ahogy arra már az előző cikkben is utaltunk, a kivitelezés során elkerülhetetlenek változtatások, emiatt kiemelten fontos annak szabályozása, hogy a vállalkozó meddig, milyen módon és milyen dokumentumok benyújtása mellett élhet az elvégzett pótmunkával kapcsolatos megtérítési és esetleges határidő hosszabbítási igényével, ideértve azt is, hogy az igény elbírálására milyen módon és határidővel kerül sor. A későbbi viták elkerülése érdekében különösen fontos a pótmunka megrendelés írásbeli dokumentálása is, különös tekintettel arra, hogy a pótmunka a megrendelést követően már a szerződés részévé válik. Külön érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy a pótmunkát a vállalkozó csak akkor végezheti el, ha annak műszaki tartalmában és díjában a felek előzetesen megállapodtak. A megrendelőt ilyen szempontból nem érdemes, nem lehet kész helyzet elé állítani, utólag, illetve ezzel a vállalkozó azt kockáztatja hogy a számlája alapos okkal nem kerül befogadásra.

Biztosítékok

A kivitelezési szerződések egyik központi eleme a különböző biztosítékok (bankgarancia, vállalkozói díjvisszatartás, stb.) nyújtásának módja és mértéke. Gyakran elmarad azonban azon igények legalább általánosságban történő meghatározása, amelyeket ezekkel a biztosítékokkal szemben érvényesíteni lehet. Ez a hiányosság utóbb jogszerűtlenné is teheti a biztosíték érvényesítését, amely esetben a megrendelő akár a jogszerűtlenül igénybe vett biztosítékot visszafizetésére is kötelezhető. Egy életszerű példa ha a megrendelő kötbérkövetelései vagy kártérítési igényei fedezetéül használja fel a teljesítési biztosítékot anélkül, hogy erre a vállalkozási szerződés jogalapot szolgáltatna.

Az építőiparban az utóbbi időkben egyik leggyakrabban alkalmazott biztosíték a bankgarancia. Bankgarancia esetén a garantőr bank – néhány szűk kivételtől eltekintve – az alapjogviszony vizsgálata nélkül köteles teljesíteni. Gyakran előfordul azonban, hogy habár a lehívás megtörtént, annak a szerződésben meghatározott feltételei mégsem álltak fenn. Ez a körülmény a lehívott bankgarancia – immáron kamatokkal és peres költségekkel növelt – összegének visszakövetelését is megalapozhatja. Ugyanez a helyzet állhat elő a jogosulatlanul igénybe vett vállalkozói díjvisszatartás esetén. Erre tekintettel különösen fontos nem csak a biztosítékkal szemben érvényesíthető igényt, hanem az igény érvényesítésének módját, határidejét, esetlegesen a lehívást megelőzően a szerződésszerű teljesítésre történő felhívást is részletesen szabályozni.

 

 

 

 

Növekedési Kötvényprogram = Növekvő tőkepiac? A program és az ahhoz kapcsolódó Xbond piac részletei

 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Növekedési Hitelprogram fix-et kiegészítve 2019. július 1-jén elindította a Növekedési Kötvényprogramot (NKP), mellyel a hazai vállalati kötvénykibocsátás volumenét kívánja felpörgetni. Az NKP célja, hogy a magyar vállalati szektor forrásbevonása a mostaninál sokkal diverzifikáltabb legyen, és a banki hitel mellett nagyobb arányban támaszkodjanak a társaságok a kötvény útján történő finanszírozásra. Emellett az NKP a hazai tőkepiacot is erősíteni fogja, mivel a programban résztvevő vállalkozásoknak a kibocsátást követő 180 napon belül be kell vezetniük a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által működtetett valamely kereskedési platformra (a szabályozott vagy a július 1-jén indult Xbond piacra).

A Növekedési Kötvényprogrammal és az Xbond piaccal kapcsolatos részleteket, dr. Menyhárt Ádám, a Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértője foglalja össze.

Az NKP-ban való részvétel legfontosabb feltételei

 • Az MNB a Növekedési Kötvényprogram keretébenösszesen 300 milliárd forint keretösszegben legalább B+ minősítéssel rendelkező, magyarországi székhelyű, nem pénzügyi vállalatok (kibocsátók) kötvényeit fogja vásárolniaz elsődleges piacon (tehát a kibocsátások során) és a másodlagos piacon.
 • Az MNB által az NKP keretén belül vásárolható kötvények futamideje minimum 3, maximum 10 év lehet, egy kötvény névértékének legalább 100 ezer eurónak megfelelő forintösszegnek, továbbá a kibocsátott mennyiségnek minimum 1 milliárd forintnak kell lennie.
 • Lényeges feltétel továbbá, hogy az MNB vásárlásának aránya egy kötvénysorozatból legfeljebb 70%, valamint maximális kitettsége egy vállalatcsoporttal szemben legfeljebb 20 milliárd forint lehet.
 • A programban résztvevő kibocsátóknak továbbá kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a kötvényeket bevezetik a BÉT által működtetett valamely kereskedési helyszínre, és ott forgalomban is tartják.

Egy új kereskedési platform, az Xbond

Az Xbond piac a BÉT által működtetett úgynevezett multilaterális kereskedési platform (MTF – Multilateral Trading Facility), mely 2019. július 1-jén indult el, és szorosan kapcsolódik az MNB Növekedési Kötvényprogramjához.

A BÉT az Xbond létrehozásával a tőzsde mellett egy alternatív kereskedési platformot kíván biztosítani az MNB programjában résztvevő, kötvénykibocsátást tervező vállalatok számára.

Az Xbond előnyei 

 • Az Xbond-on lehetőség nyílik a befektetők számára a kötvényekkel történő másodpiaci, nyilvános és szabályozott kereskedésreúgy, hogy az Xbond a hagyományos tőzsdéhez képest alacsonyabb szabályozottsági szint mellett ugyanolyan funkcionalitást kínál.
 • A kibocsátók számára könnyítés, hogy amíg például a tőzsdén kötelező az IFRS standard-ek szerinti beszámoló készítése, addig az Xbond-on elegendő a Magyar Számviteli Szabványok szerint elkészített pénzügyi jelentés is.
 • A tőkepiaci törvény (Tpt.) jelenleg hatályos rendelkezése szerint 5 millió eurós kibocsátási összérték alatt elég egy információs dokumentum, amit a BÉT bírál el, így nem kell az MNB által jóváhagyandó tájékoztatót és hirdetményt készíteni, és ezáltal kiváltható a felügyeleti engedélyezési eljárás. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 2019. július 21-jén – tekintettel az aznaptól alkalmazandó új uniós szabályozásra – elvileg további könnyítés lépett volna életbe, amely alapján a zárt körben kibocsátott, majd később az Xbond-ra regisztrálandó kötvények esetében a kibocsátási összértéktől függetlenül nem lenne szükséges az MNB által jóváhagyott tájékoztató és hirdetmény közzététele. A Tpt. ezen időpontig azonban nem került módosításra, így jelenleg egy átmeneti helyzet áll fenn, ugyanis az uniós szabályozás alapján összértéktől függetlenül lehetőség lenne a tájékoztató és hirdetmény közzététele nélküli Xbond-regisztrációra, míg a Tpt. alapján ez jelenleg nem megengedett.
 • Fontos előny az is, hogy a kibocsátók számára a tőzsdéhez képest könnyített az adminisztráció, és az első másfél évben 50 százalékkal mérsékelt költségek mellett léphetnek az Xbond-ra.

Kiknek ajánlott az Xbond-ra lépés?

Az Xbond elsősorban olyan közepes méretű vállalkozások számára lehet optimális választás, amelyek 5 millió euró alatt kívánnak kötvényt forgalomba hozni, így számukra az Xbond által nyújtott előnyök, kedvezmények maximálisan kihasználhatóak.

Regisztráció az Xbond-ra

Ahhoz, hogy egy kibocsátó kötvényei regisztrálásra kerüljenek az Xbond piacra, tőkepiaci jogi szempontból számos feladattal kell szembenézni, melyeket az alábbiakban röviden bemutatunk. Ezen kívül, az Xbond piacon való megjelenés jogi kötelezettségekkel jár a kibocsátóra nézve.

 • A kibocsátó Xbond piacra történő lépésének, azaz a papíroknak az Xbond-on történő regisztrálásának egyik legfontosabb előfeltétele, hogy rendelkeznie kell a BÉT által jóváhagyott információs dokumentummal, vagy az MNB által engedélyezett tájékoztatóval.
 • Információs dokumentum esetében a kibocsátó döntésétől függően sor kerülhet először a dokumentum jóváhagyatására, majd annak elfogadását követően a regisztrációs kérelem benyújtására. A vállalat azonban úgy is dönthet, hogy egyszerre nyújtja be a két dokumentumot a BÉT-nek.
 • A tájékoztató tekintetében azonban mindenképp két lépcsős eljárás van: első körben ugyanis a tájékoztató közzétételének engedélyeztetését kell lefolytatni az MNB-nél, majd ezt követően kerülhet sor a regisztrációra a BÉT-nél.

Felkészülés a tőzsdei jelenlétre

Mielőtt sor kerülne a vállalati kötvények regisztrációjára, javasolt előzetesen felkészülni az Xbond-on való szereplésből fakadó teendőkre, kötelezettségekre, mivel a kibocsátónak ugyanis mind rendszeres, mind rendkívüli közzétételi kötelezettségeknek eleget kell tennie.

 • A publikációs kötelezettségek teljesítését kiemelten vizsgálja az MNB, mint felügyeleti hatóság, és a piaci tapasztalat az, hogy azok esetleges megsértésével szemben határozottan fel is lép.
 • A tőzsdei lét másik fontos területe a bennfentes kereskedelemmel, valamint a piaci visszaéléssel kapcsolatos, illetőleg ezek tilalmára vonatkozó, főleg uniós szabályozások ismerete, és azok megfelelő betartása. Ezzel kapcsolatban is elmondható, hogy az MNB fokozottan ellenőrzi az irányadó szabályok betartását.

Jogi tanácsadó alkalmazása

Az MNB kiemelten javasolja az NKP-val kapcsolatos kibocsátási tájékoztatójában, hogy a programban részt venni szándékozó vállalatoknak érdemes megfontolniuk jogi tanácsadó szolgáltatásainak igénybevételét (Vállalati kötvénykibocsátási útmutató az MNB Növekedési Kötvényprogramjához, 11. oldal, https://www.mnb.hu/letoltes/nkp-kibocsatasi-utmutato.pdf), mivel az széles körben támogatni tudja a vállalatot a kötvénykibocsátási folyamatban. Így például a tájékoztató/információs dokumentum összeállítása, a társaság jogi átvilágítása, az egyes intézmények (MNB, BÉT, KELER) előtti eljárásokban való jogi képviselet ellátása útján.

 • A Kapolyi Ügyvédi Iroda, mint a hazai tőkepiac elismert, több mint két évtizedes múltra visszatekintő ügyvédi irodája az NKP-ban résztvevő vállalatok kötvénykibocsátását teljes körűen támogatja az előkészítési szakasztól egészen a tőzsdei, illetve Xbond-on való kereskedés megkezdéséig, ideértve a kereskedési platformon való részvételt is.
 • A Kapolyi Ügyvédi Iroda nagy tapasztalattal rendelkezik nyilvános, illetve zártkörű kibocsátások jogi támogatásában, valamint a kibocsátott papírok tőzsdei bevezetésében. Az Iroda korábban is közreműködött értékpapíroknak az Xbond-hoz hasonló kereskedési platformra (Xtend piac) való regisztrálásában is.

Amennyiben további kérdése van a Növekedési Kötvényprogrammal, az Xbond piaccal, vagy más tőkepiaci tranzakciókkal kapcsolatban, forduljon szakértőnkhöz bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén.

 

Dr. Menyhárt Ádám Tel: +36 1 267 3975 E-mail: menyhart@kapolyi.com

 

Kapolyi Ügyvédi Iroda

A Kapolyi Ügyvédi Iroda az üzleti gondolkodást mindig előtérbe helyezve, több mint két évtizede áll jogi szaktudásával és tapasztalatával a gazdasági szereplők rendelkezésére. Az Iroda egy 20 tagú, folyamatosan fejlődő és növekvő, innovatív és sikeres jogi csapattal működik. A Kapolyi Ügyvédi Iroda munkatársai elkötelezettek a minőségi és személyre szabott jogi szolgáltatások nyújtásában és hisznek abban is, hogy hazai és nemzetközi ügyfeleiknek egyaránt rugalmas hozzáállásra, hatékony és gyakorlatias megoldásokra van mindenekelőtt szüksége. Az Iroda piacvezető banki, finanszírozási és tőkepiaci csoportja mellett a gazdasági jogi szolgáltatások teljes körét nyújtja és a European Law Firm tagjaként mindig készen áll a nemzetközi, illetve határokon átnyúló ügyletek támogatására is. www.kapolyi.com

 

 

Az építőipari boom jogi kihívásai – A kivitelezési szerződések 1. rész

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett legfrissebb adatok szerint 2019 márciusában 67,6%-kal nőtt a hazai építőipari termelés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az utóbbi időben tapasztalt rekordszintű növekedés az ágazatot sújtó munkaerőhiány és az elérhető kivitelezői kapacitások szűkülése mellett egyre szorosabb versenyt eredményez a fejlesztők között.

A vállalkozói díj, a teljesítési határidők, valamint a biztosítékok, garanciák meghatározásán túl kevesen gondolnák, hogy egy megfelelően kidolgozott kivitelezői szerződés azonos árazás mellett is jelentős előnyt biztosíthat a versenytársakhoz képest. A hazai építőipari boom által támasztott jogi kihívásokkal kapcsolatban három olyan témakört tekintünk át a Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértőjének segítségével, amelyek részletes szerződéses szabályozása bármilyen típusú építési beruházás esetén jelentős megtakarítást eredményezhetnek a felek számára.

Tervezés

Egy új építési beruházás előkészítésénél az első eldöntendő kérdések között szerepel, hogy az engedélyezési és/vagy a kivitelezési tervdokumentáció előkészítése a megrendelő vagy a (generál)kivitelező feladata legyen. Sokak számára talán egyértelműnek tűnik, hogy kivitelezői tervezés esetén a tervdokumentáció tartalmáért kizárólag a kivitelező felelős. Ebben az esetben is fontos azonban szabályozni, hogy a beruházással kapcsolatban a megrendelő részéről megfogalmazott elvárások, követelmények műszaki megfelelőségét és megvalósíthatóságát a kivitelezőnek milyen mélységben kell megvizsgálnia.

Még fontosabb a tervekért való felelősség szabályozása abban az esetben, ha a terveket a megrendelő szolgáltatja. Ilyenkor célszerű a kivitelező megvizsgálási és hibaközlési kötelezettsége terjedelmének meghatározása és részletes rögzítése a későbbi jogviták megelőzése érdekében. Nagyon tipikus helyzet ugyanis, hogy a kivitelező többletmunka vagy pótmunka elszámolási igényei kapcsán a megrendelő által szolgáltatott tervek hiányosságaira hivatkozik. Megfelelő részletezettségű szerződéses szabályozás esetén az ilyen igények a kivitelező megvizsgálási kötelezettségére hivatkozással elutasíthatóak lehetnek.

A változtatások kezelése

Ugyanilyen fontos, de gyakran elhanyagolt körülmény a kivitelezés során felmerülő változtatási igények rendezése is. Ilyen igények jellemzően a projekt műszaki tartalmát érintik (pld. a már említett többletmunka/pótmunka igények), azonban ezek kihatással bírhatnak a kivitelezési határidőkre és magára a szerződéses árra is.

„A változtatások az építési beruházások szükségszerű, mondhatni elkerülhetetlen velejárói. Ennek megfelelően már a szerződés megkötésekor célszerű olyan változtatási mechanizmus kidolgozása, amely hatékonyan, akár külön szerződésmódosítás egyeztetése és aláírása nélkül is alkalmas ezeknek a változtatásoknak kezelésére.” – emeli ki dr. Boros-Gyömbér György.

A megfelelő változtatási eljárás kidolgozásánál jó alapot szolgálhatnak az elmúlt évtizedek során felhalmozott nemzetközi tapasztalatokat tükröző FIDIC szerződések, amelyek külön fejezetet (cikkelyt) szentelnek a változtatások (végső soron a többletmunka/pótmunka igények) kezelésére. Ezek a rendelkezések jogi szakértő igénybevétele mellett akár nem FIDIC alapú szerződésekbe is átültethetőek.

Műszaki átadás-átvétel

Habár a hazai építési jog részletesen és kötelező jelleggel szabályozza az építési projekt befejezése során felmerülő teendőket (műszaki átadás-átvétel, teljesítésigazolás, építési munkaterület átadása), azonban így is számos kérdés merülhet fel, amelyek jogvitára adhatnak okot a felek között.

Gyakran előfordul, hogy a kivitelező készre jelenti az építési tevékenységet, azonban a bejárás során mégis kiderül – vagy már eleve nyilvánvaló –, hogy a létesítmény súlyos hiányosságokban szenved. Ebben az esetben a felek között akár több műszaki átadás-átvételre is sor kerül, amelyek eredményeként vitássá válhat, hogy a kivitelező mikortól és milyen összegben jogosult a teljesítésigazolás megrendelő általi kiállítására és a számlázásra. Az átadási folyamat végén pedig, az elszámolási viták miatt, a kivitelező a munkaterület átadását is (adott esetben jogszerűen) megtagadhatja, amely viszont a használatbavételi eljárás lefolytatásának képezheti akadályát, jelentősen elnyújtva a projekt befejezését. Az átadással kapcsolatos bizonytalanságok miatt vitássá válhat a szavatossági (jótállási) időszak kezdete, illetve az ezzel kapcsolatos biztosítékok rendelkezésre bocsátásának időpontja is.

„Ezek a kockázatok a kivitelezési szerződés az átadás-átvételre vonatkozó részeinek az irányadó jogszabályi környezet figyelembevétele mellett történő körültekintő megfogalmazásával, illetve a teljesítésigazolás és a számlázás időpontjának és feltételeinek részletes meghatározásával jól kezelhetőek.” – zárta a Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértője.

 

Pontosan milyen adatot fognak rólad jelenteni a szállodák?

A közeljövőben bővülnek a szálláshely-szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségei. A változásra szükséges időben felkészülni, hiszen az előírt adatszolgáltatás elmulasztásakor pénzbírság és ideiglenes bezárás is lehet a következmény, ismételt kötelezettségszegés esetén pedig a végleges bezárás veszélye is fennáll. A Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértője ismerteti a szabályozást.

Eddig is volt adatszolgáltatási kötelezettség

Az adatszolgáltatási kötelezettség eddig sem volt ismeretlen az ágazatban működő szolgáltatásnyújtók számára, hiszen a 2018 végéig irányadó szabályok szerint havonta kellett meghatározott adatokat továbbítani a KSH részére. A szolgáltatott adatok a vendégforgalomra, kapacitás- és árbevételhez kapcsolódó adatokra és a foglalkoztatottakra vonatkoznak. Emellett, az úgynevezett „egyéb szálláshely-szolgáltatók” számára további kötelezettség volt a jegyzők felé évente történő adattovábbítás, amely magában foglalta a fogadott vendégek számára és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számára vonatkozó adatszolgáltatást, magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban.

Kire vonatkozik a szabályozás?

„Érdemes tisztázni, hogy jelenleg kik tekinthetőek szálláshely-szolgáltatónak.” – mondja dr. Gecsényi Márta, a Kapolyi Ügyvédi Iroda jogásza. A hatályos szabályozás szerint szálláshely-szolgáltató minden olyan személy vagy szervezet, amely üzletszerű gazdasági tevékenység keretében nem huzamos jellegű tartózkodás céljára szálláshelyet és ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatásokat nyújt. Így egyebek mellett szálláshely-szolgáltatónak minősül, aki szállodát, panziót vagy kempinget üzemeltet, de ide sorolható a népszerű Airbnb szolgáltatás keretében szálláshelyet nyújtó szolgáltató is.

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a korábban is alkalmazandó szankciók az új adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása esetén is fennállnak. Így az előbbi kötelezettség ismételt nem teljesítése esetén a Magyar Turisztikai Ügynökség hatósági ellenőrzést kezdeményez a szálláshely-szolgáltató felügyeletét ellátó illetékes jegyzőnél.” – emlékeztet a szakértő. A szálláshelyekre vonatkozó jogszabályi vagy hatósági előírások szerint megállapítható jogkövetkezmény többek között a pénzbírság kiszabása és a szálláshely ideiglenes bezárásáról való döntés. A legsúlyosabb szankció alkalmazása akkor merülhet fel, ha a jegyző a jogsértő állapot meg nem szüntetését, vagy egy éven belül történt ismételt jogsértő magatartás tanúsítását észleli. Utóbbi esetén a jegyző akár a szálláshely bezárását is elrendelheti.

Mit kell tennie a szolgáltatónak?

A jogszerű magatartáshoz az első lépés valamennyi érintett számára a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő elektronikus regisztráció. Ezt követően az adatszolgáltatás egy ún. szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával teljesíthető. A szálláshelykezelő szoftver beszerzése a szálláshely-szolgáltató kötelezettsége, azonban szálláshelyenként legfeljebb nyolc szobát és tizenhat férőhelyet hasznosító szálláshely-szolgáltatók részére ez a szoftver térítésmentesen biztosított. A regisztrációt követően az adatszolgáltatás az irányadó jogszabályok szerint napi és havi rendszerességgel teljesítendő.

„Természetesen gondolni kell az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésre is. Az érintettek jogainak védelme érdekében szükséges lesz a szálláshely-szolgáltatók adatvédelmi szabályzatának, illetve adatvédelmi tájékoztatójának felülvizsgálata és kiegészítése, tekintettel az új típusú adatkezelés megvalósulására.” – folytatja a Kapolyi Ügyvédi Iroda jogásza.

A szolgáltatandó adatok köre ugyan a jogszabály jelenleg hatályos állapota szerint nem kerül meghatározásra, de a szálláshely-szolgáltatók új adatszolgáltatási kötelezettsége kapcsán hatályba lépő változások értelmében az adattárolási és szolgáltatási kötelezettség 2020 január 1-jétől kiterjed majd többek között olyan személyes adatokra, mint a név, születési hely és idő, személyazonosításra alkalmas okmány adatai, valamint a szálláshely igénybevétele időpontjának adatai. Ezeket az adatokat a szálláshely-szolgáltató csupán a rögzítéstől számított egy évig kezeli, megismerésükre pedig kizárólag a szálláshely-szolgáltató, valamint a szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy vagy szerv jogosult. Szintén a fenti időponttól kezdődő új rendelkezés az adatkezelésre vonatkozóan, hogy a rendőrség a megőrzésre szolgáló idő alatt arra irányuló keresést folytathat, hogy az általa keresett személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybevevőként, majd a szálláshely-szolgáltatótól hozzáférést is kérhet az adatokhoz.

A működő szálláshelyek esetén a jogszabályok – a szálláshely típusától függően – felkészülési időt biztosítottak az új előírásoknak való megfelelésre Legkorábban a működő szállodáknak kellett regisztrálniuk, esetükben már 2019. június 1-június 30 között, a panziót üzemeltető szolgáltatóknak pedig 2019. szeptember hónap ideje alatt teljesíteni kellett a regisztrációs kötelezettséget. A hosteleket, üdülőházakat és egyéb szálláshelyeket működtető szolgáltatóknak 2019. december hónap ideje alatt kell regisztrálniuk.

A jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelés érdekében a jogalkotó rendelkezésre bocsátotta a szoftver paramétereinek ismertetését a Magyar Turisztikai Ügynökség által működtetni rendelt felületen. Az adatszolgáltatást tekintve, az erre irányuló kötelezettség a szállodák számára 2019. július 1-től elkezdődött.

 

 

A Munka Törvénykönyve módosítása is várható adatvédelmi okokból

A médiában már olvasni és hallani lehetett arról, hogy a jövőben a munkáltató által munkavégzés céljára biztosított számítástechnikai eszközök magáncélú használata a munkavállalók számára megtiltásra kerül a Munka Törvénykönyve (Mt.) módosításával. Azonban a tervezett módosítás nem csak a számítástechnikai eszközök munkáltatói ellenőrzését érinti. Az Országgyűlés március közepén tárgyalja azt a törvényjavaslatot, mely többek között Mt. adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit módosítja vagy egészíti ki. Dr. Kapetz Mónika, a Kapolyi Ügyvédi Iroda ügyvéde foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

A GDPR Rendelet hatálya alá tartozó jogterületeken a Rendelet minden adatkezelési jogviszony tekintetében általánosan alkalmazandó előírásai közvetlenül hatályosultak és váltak alkalmazandóvá a magyar jogban. A Rendeletet alkalmazásához és végrehajtásához szükséges jogrendszeri koherencia biztosítása érdekében azonban szükségessé vált, hogy az Országgyűlés az egyes ágazati törvényeket érintő módosító törvényi rendelkezéseket megalkossa.

A munkavállaló személyhez fűződő jogai

A személyhez fűződő jogok védelme a munkajogban kiemelt jelentőségű, elsősorban a munkaviszony tartalmának alá-fölérendeltsége miatt. A személyhez fűződő jogok védelme ugyanis nem abszolút. A munkáltatónak rendeltetésszerű működése biztosításához számos olyan intézkedést kell megtennie, illetve olyan belső szabályzatot kell megalkotnia, amely a munkavállaló személyhez fűződő jogának valamely szegmensét érinti. Ide tartoznak az ellenőrzési jogkörben tehető intézkedések egy része, a munkavállaló adatainak kezelése, de akár a szerződésben meghatározottaktól eltérő munka elrendelése. A törvény a személyhez fűződő jogok védelme érdekében a munkáltató eljárásával összefüggésben két szigorú feltételt állapít meg. Ennek az eljárásnak kizárólag és közvetlenül a munkáltató rendeltetésszerű működésével kell összefüggésben lennie, a rendeltetésszerű működés ebben a kontextusban is szűken értelmezendő. A munkáltató az eljárás bevezetéséről csak abban az esetben dönthet, amennyiben az feltétlenül, azaz objektíve szükséges. Ezen túlmenően a törvény az arányosság általános követelményét fogalmazza meg.

„A módosítás elfogadása esetén azonban a munkáltató az előzetes írásbeli tájékoztatásban a korlátozás szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekről is köteles a munkavállalót tájékoztatni. Ez lehetőséget fog biztosítani a munkavállalónak arra, hogy az Mt. által előírt követelmények betartását és a joggyakorlás jogszerűségét ellenőrizni tudja és azok megszegése esetén személyiségi jogai védelmében hatékonyan felléphessen.” – mondta el dr. Kapetz Mónika.

Az adatkezeléssel kapcsolatos új előírások a személyiségi jogok védelmét követően egy új alcím, az Adatkezelés alatt kerülnek meghatározásra.A módosítás egyértelművé teszi, hogy nem csak a munkáltató, hanem az üzemi tanács és a szakszervezet is jogosult az Mt-ben meghatározott jogai gyakorlása vagy kötelezettsége teljesítése céljából nyilatkozat megtételét vagy adat közlését kérni, ennek során okirat bemutatása is követelhető.

Sokszor adott vitára okot, most azonban a módosítás azt is kétségtelenné teszi, hogy a munkáltató kezelheti a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat során keletkezett egészségügyi adatot.Ezekről az adatkezelésekről az érintett munkavállalót továbbra is írásban kell tájékoztatni.A biometrikus adatok kezelése

A módosítás lehetővé fogja tenni, hogy kivételes esetekben a munkáltató a munkavállaló biometrikus adatait is kezelje összhangban a biometrikus adatok vonatkozásában fennálló fokozott védelemre vonatkozó igényekkel.Erre kizárólag valamely dologhoz vagy adathoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kerülhet sor, amennyiben a jogosulatlan hozzáférés a munkavállaló vagy mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy valamely más törvényben védett érdek súlyos vagy tömeges visszafordíthatatlan sérelmének a veszélyével járna. Az Mt. példálózó felsorolást fog tartalmazni az olyan törvényben védett érdekekről, mely esetekben a biometrikus adat kezelése megengedett. Ilyen jelentősen védett érdek lehet a legalább „Bizalmas!” minősítési szintű minősített adatok védelme, a lőfegyver, lőszer, robbanóanyag őrzése, a mérgező vagy veszélyes vegyi és biológiai anyagok, illetve a nukleáris anyagok őrzése, valamint a Büntető Törvénykönyv szerint legalább különösen nagy vagyoni érdek, azaz az ötvenmillió egy forintot meghaladó vagyoni érték védelme.A Rendeletben meghatározott elszámoltathatóság elvével összhangban a munkáltatónak igazolnia kell a biometrikus adatok kezelésére vonatkozó feltételek fennállását.

Mi a helyzet az erkölcsi bizonyítvánnyal?

A gyakorlatban sokszor jelentett problémát az erkölcsi bizonyítvány beszerzésére vonatkozó munkáltatói igény. A módosítást követően az Mt. rendelkezni fog azokról az esetekről, amikor az erkölcsi bizonyítvány kezelhető. A munkavállaló bűnügyi személyes adata annak vizsgálata céljából válik kezelhetővé, hogy a törvény vagy a munkáltató a betölteni kívánt vagy betöltött munkakörben nem korlátozza vagy nem zárja-e ki a foglalkoztatást. Korlátozó vagy kizáró feltételt a munkáltató akkor határozhat meg, ha az adott munkakörben az érintett személy foglalkoztatása a munkáltató jelentős vagyoni érdeke, törvény által védett titok, lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok, vagy nukleáris anyagok sérelmének veszélyével járna.

Az ellenőrzés – a számítástechnikai eszközök használata

A munkáltató ellenőrzési jogköréből fakadó adatkezelés szabályai is módosításra kerülnek. Ennek keretében fog hatályba lépni a hírekből már ismert rendelkezés, melynek értelmében a munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert (együttesen számítástechnikai eszköz) kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja, kivéve, ha a munkáltató és a munkavállaló ettől eltérően állapodnak meg, azaz a magánélet ellenőrzésének kizárásáról a fókuszpont a magáncélú használat tiltására helyeződött át.

„A munkáltató az ellenőrzés során a számítástechnikai eszközön tárolt adatba addig jogosult betekinteni, ameddig el nem tudja dönteni, hogy az adat magáncélú adat-e. A fenti korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat tehát munkaviszonnyal összefüggő adatnak fog minősülni. Ez abban az esetben is így van, ha a felek megállapodása alapján a munkavállaló a munkaviszony teljesítése érdekében saját számítástechnikai eszközt használ.” – emlékeztet az ügyvéd.

Mivel az Mt. értelmében kollektív szerződés az Mt. I. fejezetében foglaltaktól nem térhet el, ahol a Rendelet lehetőséget ad a kollektív szabályozásnak, ott csak az Mt-ben nem szabályozott kérdésekben rendelkezhet, azaz a fent ismertetett szabályoktól nem lehet eltérni.

Tekintettel arra, hogy a parlamenti bizottság módosítási javaslatot terjesztett elő a törvényjavaslathoz, lehetséges, hogy az elfogadott jogszabály nem pontosan a fenti rendelkezéseket fogja tartalmazni.

 

Megjelent kollégánk új cikke az Xtend piacról. Irány az XTEND!

Xtend piac – a tőzsde kisszobája

Ahogy január elején olvasni lehetett, újabb céggel bővült a BÉT Xtend piaca – sikeres zártkörű tőkebevonást követően megkezdődött a kereskedés a CyBERG Corp. Nyrt. részvényeivel. De mit is kell tudni a középvállalati igényekre szabott BÉT Xtend piacáról? Ezt foglalják össze a Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértői.

Az Xtend piac a BÉT (Budapesti Értéktőzsde) által működtetett úgynevezett multilaterális kereskedési platform (MTF – Multilateral Trading Facility), mely 2017 őszétől működik, és jelenleg már több társaság részvénye is elérhető rajta a befektetők számára.

Az MTF piacok egyik szerepe, hogy lehetőséget biztosítson a  tőzsdei kibocsátóknál kisebb méretű vállalkozások (közepes méretű vállalatok) számára is a részvényeikkel való nyilvános és szabályozott kereskedés lehetősége úgy, hogy a hagyományos tőzsdékhez képest alacsonyabb szabályozottsági szint mellett ugyanolyan funkcionalitást kínáljanak. Könnyítés, hogy amíg például a tőzsdén kötelező az IFRS standard-ek szerinti beszámoló készítése, addig a BÉT Xtend-en elfogadott a Magyar Számviteli Szabványok szerint elkészített pénzügyi jelentés is. Továbbá 5 millió eurós kibocsátási összérték alatt elég egy információs dokumentum, amit a BÉT bírál el, így nem kell a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által jóváhagyandó tájékoztatót készíteni, és ezáltal kiváltható a felügyeleti engedélyezési eljárás.

Magyarországon az Xtend piac felügyelete megoszlik a BÉT és az MNB – mint a tőke- és a pénzpiac felügyeletét általános jelleggel ellátó hatóság – között.

Az Xtend előnyei

A fent már említett alacsonyabb szabályozottsági szint – és könnyítések – mellett további, direkt és indirekt támogatásokat és egyéb kedvezményeket jelenthet az Xtend-re lépés.

Például az Xtend-re lépés költségeit a Pénzügyminisztériummal kötött szerződés alapján a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) keretein belül EU forrásból a BÉT részben (50% – de maximum 40 millió forint összegig) – sikeres pályázat esetén – megfinanszírozza a vállalkozás számára.

Ezen kívül a befektetők kedvének serkentésére 2018 első negyedévében elindult a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, mely magánbefektetőkkel közösen olyan vállalkozások részére nyújt tőkét, melyek vállalják a BÉT Xtend piacára lépést (jellemzően 12-24 hónapon belül), továbbá a felkészülést a tőzsdei részvénykibocsátásra. A tőkealap 1 milliárd forint összeget fektet be, amiért kisebbségi részesedést szerez az érintett vállalkozásban.

Az Xtend-en kereskedett vállalkozás részvényesei részvényeiket tartós befektetési számlára helyezhetik, és öt évet követően adómentesen juthatnak hozzá a teljes, hozammal növelt összeghez.

A fentieken túlmenően az sem elhanyagolható, hogy a vállalkozás tőzsdei jelenléte – ideértve az Xtend-et is – kiemelkedő presztízst is jelent a vállalkozás számára az üzleti életben.

Kiknek ajánlott az Xtend-re lépés?

Az Xtend olyan közepes méretű vállalkozások számára lehet optimális választás, amelyek már egy olyan érettségi szinten vannak, hogy jelenleg is sikeresen működnek, azonban növekedni szeretnének, és ehhez külső forrásokra van szükségük, amelyet azonban nem hitel útján kívánnak biztosítani.

Például ideális választás lehet már több éve működő start-up cégek számára, melyek a további növekedéshez kockázati tőkebefektetők helyett/mellett már szélesebb befektetői körtől is kívánnak tőkét bevonni.

Xtend-re lépés jogi aspektusai

Ahhoz, hogy egy cég részvényei regisztrálásra kerüljenek az Xtend piacra, mind cégjogi, mind tőkepiaci jogi szempontból számos feladattal kell szembenéznie, melyeket az alábbiakban röviden bemutatunk. Továbbá magán az Xtend-en való működés is jár újfajta jogi kötelezettségekkel a vállalatra nézve.

Működési forma váltás, és ami mögötte van

Ez az első olvasatra talán kicsit megfoghatatlannak tűnő intézmény foglalja magában azt a folyamatot, amelynek során a cég működési formája zártkörűen működő részvénytársaságról nyilvánosan működő részvénytársaságra változik.

Ahhoz, hogy a vállalat az Xtend-re léphessen mindenképp szükséges egy olyan új alapszabályt elfogadnia, amely már megfelel a nyilvános működésből következő feltételeknek. Ez jelentős változásokat indukálhat a társaság életében, melyek közül talán a legjelentősebb az lehet, hogy a cég vezetését vezérigazgató helyett igazgatóságnak, vagy – egységes irányítási rendszer esetén – igazgatótanácsnak kell majd ellátnia. Továbbá, amennyiben igazgatóság működne, akkor felügyelőbizottságot is létre kell hozni.

A működési forma váltás esetében azonban nem csak a Ptk. szabályait kell kiemelten figyelembe venni, hanem annak a cégjegyzékbe való bejegyzéséhez a vonatkozó cégeljárási rendelkezéseket is követni kell, mely tulajdonképpen egy kétlépcsős folyamatot feltételez. A működési forma váltás cégjegyzékbe való bejegyzésének utolsó mozzanataként a vállalat Xtend-en történő regisztrációjáról szóló BÉT határozat megküldésre kerül a cégbíróságnak.

Regisztráció az Xtend-re

A vállalat Xtend piacra történő lépésének, azaz a részvényeknek az Xtend-en való regisztrálásának egyik legfontosabb előfeltétele, hogy – amint korábban már utaltunk rá – a társaságnak rendelkeznie kell a BÉT által jóváhagyott információs dokumentummal, vagy az MNB által engedélyezett tájékoztatóval, azzal, hogy 5 millió eurós kibocsátási összérték felett csak tájékoztató alapján történhet a részvények regisztrálása.

Az információs dokumentum/tájékoztató összeállítása meglehetősen komplex munkafolyamat, mely mind tőkepiaci és corporate ismereteket, mind pénzügyi-számviteli tudást igényel. Tanácsos már a működési forma váltás elhatározását megelőzően elkezdeni a dokumentáció összeállítását, hogy a döntést követően rövid időn belül megindítható legyen a dokumentáció engedélyeztetésére irányuló processzus.

Információs dokumentum esetében a vállalat döntésétől függően sor kerülhet először a dokumentum jóváhagyatására, majd annak elfogadását követően a regisztrációs kérelem benyújtására, azonban úgy is dönthet a cég, hogy egyszerre nyújtja be a kettőt a BÉT-nek. A tájékoztató tekintetében azonban mindenképp két lépcsős eljárás van, első körben ugyanis a tájékoztató közzétételének engedélyeztetését kell lefolytatni az MNB-nél, majd ezt követően kerülhet sor a regisztráció metódusára a BÉT-nél.

Felkészülés a tőzsdei létre

Mielőtt megindulna a kereskedés a vállalat részvényeivel, javasolt már felkészülni a nyilvános működésből és az Xtend-en való szereplésből fakadó teendőkre. A társaságnak ugyanis mind rendszeres (éves és féléves), mind rendkívüli közzétételi kötelezettségeknek kell eleget tennie, amelyek megfelelő és határidőben történő teljesítését egy közzétételi szabályzat megalkotásával javasolt elősegíteni. A publikációs kötelezettségek teljesítését ugyanis kiemelten vizsgálja az MNB, mint felügyeleti hatóság, és a piaci tapasztalat az, hogy azok esetleges megsértésével szemben határozottan fel is lép.

A tőzsdei lét másik fontos területe a bennfentes kereskedelemmel, valamint a piaci visszaéléssel kapcsolatos, főleg uniós szabályozások ismerete, és azok megfelelő betartása. Ugyanis ezzel kapcsolatban is elmondható, hogy az MNB fokozottan ellenőrzi az irányadó szabályok betartását.