Fizetésképtelenség / reorganizáció

Fizetésképtelenség / reorganizáció

Szakterület

Ügyvédi Irodánk széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik követeléskezelési ügyek jogi támogatásában, ennek keretében a tartozások behajtása érdekében végrehajtási, csőd- és felszámolási eljárásokban jogi képviseletet lát el.

Ügyvédi Irodánk végrehajtási és felszámolási kifogásolási eljárásokban, valamint fizetési meghagyásos eljárásokban is gyakran közreműködik.


A szakterület vezetője

SPECIÁLIS TUDÁS

Szakterületeink

Adójog

Adójog

Szakterület

Adótanácsadási szolgáltatásunk elsősorban az egyes gazdasági, üzleti tranzakciók során adóhatékony struktúrák kialakítására fókuszál. A tranzakciókhoz kötődő adótanácsadáson túlmenően ügyfeleink részére a napi szinten felmerülő adózási kérdésekben is segítséget nyújtunk, ami magában foglalja az előzetes adókalkulációk véleményezését, egyes adókockázatok feltárását és elemzését, tanácsadói levelek, vélemények szerkesztését. Ezen szolgáltatásokat mind a közvetlen, mind pedig a közvetett adók területén nyújtjuk ügyfeleinknek.

Ügyvédi Irodánk emellett hatékonyan működik közre az egyes adóeljárásokban. Képviseleti szolgáltatásunk magában foglalja az adóellenőrzés során nyújtott teljes körű közreműködést, a szükséges beadványok, észrevételek elkészítését, az esetleges fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati eljárás során nyújtott teljes jogi támogatást is.

SPECIÁLIS TUDÁS

Szakterületeink

Kockázati tőke befektetések

Kockázati tőke befektetések

Szakterület

A tőkepiaci és társasági jog / M&A területeken szerzett szakértelmünk és kollégáink sokéves tapasztalata adja a hátteret ahhoz, hogy a kockázati- és magántőkealapok és tőkealap-alapkezelők számára teljes körű szolgáltatást tudunk nyújtani, amely lefedi a befektetésekhez és exit-ekhez kapcsolódó tranzakciós tanácsadást és egyben a tőkealapok, valamint tőkealap-kezelők részére nyújtott szabályozási és compliance tanácsadási jogi szolgáltatásokat.

SPECIÁLIS TUDÁS

Szakterületeink

Hatósági ügyek / Energiajog

Hatósági ügyek / Energiajog

Szakterület

A Kapolyi Ügyvédi Iroda hatósági ügyekkel foglalkozó csapata széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a legkülönbözőbb engedélyezési és hatósági ügyekben. A csoport számos jelentős ügyfelet támogatott hagyományos és megújuló energia- és bányajogi engedélyezési eljárásokban (upstream, illetve energia kereskedelem) mind induló projekteknél, mind pedig a régebbi befektetések napi ügyeit és módosítási igényeit intézve, valamint rendszeresen nyújtott jogi támogatást és látott el képviseletet a különböző közlekedési ágazatokat, vegyipari és egyéb gyártási tevékenységet, illetve hulladékgazdálkodást érintő hatósági eljárásokkal, vizsgálatokkal kapcsolatban.

SPECIÁLIS TUDÁS

Szakterületeink

Adatvédelem

Adatvédelem

Szakterület

A legkülönbözőbb szektorokban működő cégeknek nyújtottunk az elmúlt években adatvédelmi auditálási és GDPR megfeleltetési szolgáltatásokat.

Ennek keretében segítettünk abban, hogy ügyfeleink belső szabályozása, működése és jognyilatkozatai megfeleljenek a magyar és uniós adatvédelmi jogszabályoknak, valamint a magyar és nemzetközi ajánlásoknak és gyakorlatnak.

SPECIÁLIS TUDÁS

Szakterületeink

Vitarendezés / Jogérvényesítés

Vitarendezés / Jogérvényesítés

Szakterület

Ügyvédi Irodánk a gazdasági-, a polgári- és a munkajog területén és különböző közigazgatási ügyekben képviseli ügyfeleit magyar rendes bíróságok, valamint hazai és nemzetközi hatóságok, felügyeleti szervek, állandó-, illetve eseti választott bíróságok előtt zajló eljárásokban. Évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezünk a bíróságok előtti peres eljárásokban a hatékony jogi képviselet ellátásában, és ennek során a bírósági jogalkalmazás aktuális fejleményeit és a bíróságok napi működését messzemenően figyelembe vesszük.

Peres praxisunkban jelentős számban fordulnak elő kártérítés megfizetése, szerződés teljesítése iránti perek, sajtó-helyreigazítási perek, fogyasztói jogérvényesítési és felszámolási perek.

SPECIÁLIS TUDÁS

Szakterületeink

Szellemi alkotások joga / IT

Szellemi alkotások joga / IT

Szakterület

Teljes körű szolgáltatást nyújtunk ügyfeleink szellemi tulajdonának akvizíciója, védelme és hasznosítása kapcsán. Ennek keretében képviseljük ügyfeleinket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint a külföldi és nemzetközi hatóságok előtt induló regisztrációs és egyéb eljárásokban, tanácsadást nyújtunk mindenfajta szellemi alkotásra vonatkozó tranzakcióban, biztosítva azt, hogy ügyfeleink sikeresen szerezzenek jogot az adott technológia, illetve szellemi alkotást védő jogi oltalom vonatkozásában. Hatékony segítséget nyújtunk bármilyen szellemi alkotással kapcsolatos jogsértés elleni fellépésben peres ügyek, valamint hatóságok előtti eljárások keretében. Közreműködünk ügyfeleink IP portfóliójának hasznosítása érdekében kötött megállapodások tárgyalásában és elkészítésében.

Ügyfeleinknek támogatást nyújtunk önálló szellemi tulajdonvédelmet nem élvező, azonban vagyoni értékkel rendelkező jogokkal kapcsolatosan is. Segítséget nyújtunk az üzleti titkokat megfelelően védő belső szabályozások, valamint szerződések kialakítása folyamán és tanácsadást nyújtunk ahhoz, hogy ügyfeleink know-how-jukat leghatékonyabban tudják megvédeni.

SPECIÁLIS TUDÁS

Szakterületeink

Compliance

Compliance

Szakterület

Ügyvédi Irodánk az ún. compliance, azaz az alkalmazandó külső és belső szabályoknak történő megfelelés biztosítása körében elsősorban a multinacionális cégek belső szabályainak helyi implementálása, az összeférhetetlenségi ügyek társaságon belüli kontrollja, etikai szabályok kialakítása, audit megállapítások implementálása, a bizalmas információk kezelésének felügyelete, egyes nyilvántartások vezetése és szabályszegések, ügyfélpanaszok kivizsgálása, valamint a pénzmosás elleni fellépés körében lát el tanácsadói feladatokat.

A fentiek mellett szakértőként működünk közre a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, politikáknak való megfelelés ellenőrzésében, a vállalatirányítás- és kultúra szabályait összefoglaló Megfelelési Kézikönyvek (Compliance Manual), a belső szabályzatok és eljárásrendek, a Felelős Vállalatirányítási Kézikönyvek (Corporate Governance Handbook) és etikai szabályzatok (Code of Conduct) kidolgozásában és a menedzsment, illetve a tulajdonosok részére történő rendszeres riportok elkészítésében.


A szakterület vezetője

dr. Bánki Zoltán Of Counsel

SPECIÁLIS TUDÁS

Szakterületeink

Munkajog

Munkajog

Szakterület

Ügyfeleink számára folyamatosan nyújtunk jogi tanácsadást a legkülönbözőbb munkajogi kérdésekben, így a menedzseri- felső- és középvezetői, továbbá általános munkaszerződések, versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, belső munkaügyi szabályzatok illetve kollektív szerződések, üzemi megállapodások elkészítésében, a különböző előmeneteli- és ösztönző rendszerek kialakításában, a kiküldetéssel, munkaerő-kölcsönzéssel és a munkajogi felelősséggel, leltárfelelősséggel kapcsolatos kérdésekben, illetve a munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb belső szabályzatok, utasítások elkészítésében.

SPECIÁLIS TUDÁS

Szakterületeink

Versenyjog

Versenyjog

Szakterület

Munkatársaink széles körű szakmai tapasztalattal rendelkeznek a versenyjog számos területén, ideértve elsősorban a versenyjogi értelemben vett fogyasztóvédelmet, a fogyasztók, illetve üzletfelek tájékoztatására irányadó szabályozást és gyakorlatot, valamint a vállalkozások összefonódását és a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások kapcsán felmerült versenyjogi ügyeket. Szakmai tapasztalatunk kiterjed az erőfölénnyel való visszaélés, illetve a jelentős piaci erővel való visszaélés eseteire is.

Vállaljuk ügyfeleink teljes körű versenyjogi megfeleltetését, komplett versenyjogi megfelelési programok kidolgozását és oktatását, az ún. „hajnali rajtaütés” esetére történő útmutató elkészítését és a kapcsolódó tréning megtartását, versenyjogi auditok, belső versenyjogi vizsgálatok elvégzését. Több éves tapasztalattal tudjuk elkészíteni ügyfeleink külső kommunikációjának versenyjogi szempontú ellenőrzését.

A fenti területeken hatékony képviseletet látunk el a Gazdasági Versenyhivatal, illetve szükség szerint a bíróságok előtt.

Gyakorlati tanácsokkal látjuk el ügyfeleinket a versenyjognak a magánjogi vetületét képező ügyekben, a tisztességtelen verseny piaci szereplők közötti megnyilvánulása esetében, elsősorban a jóhírnév és az üzleti titok versenyjogi védelme körében.

Magas szintű jogi tanácsadási tevékenységet látunk el a nemzetközi kereskedelem valamennyi lényeges kérdésében is. Segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a Magyarországon is kötelezően alkalmazandó Európai Uniós jogszabályok, a nemzetközi kereskedelmi és szállítási szokványok, a különböző nemzetekhez tartozó szerződő partnerek jogviszonyaira alkalmazandó jog kiválasztása, valamint a szerződésszerű teljesítés megfelelő biztosítékainak kialakítása tárgyában.SPECIÁLIS TUDÁS

Szakterületeink

Minden jog fenntartva. Copyright © 2021 • Kapolyi Ügyvédi Iroda • Web design & Site by DWEB

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Kapolyi Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.